nya tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av Covid-19 har regeringen och riksdagen på rekordtid arbetat fram och antagit en ny, tillfällig, lag som ska förenkla för aktieägare att göra sin röst hörd på stämman utan att närvara personligen.

Vi har i tidigare artikel (som du kan läsa här) skrivit om hur du kan genomföra din bolagsstämma mot bakgrund av regeringens tidigare beslut om förbud mot folksamlingar. Riksdagen har nu antagit en ny, tillfällig, lagändring som ska förenkla genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagändringen innebär i korthet att bolag ska få samla in fullmakter inför en bolagsstämma och möjliggöra poströstning även om sådana förfaranden inte står angivna i bolagets bolagsordning eller tagits upp i kallelsen till bolagsstämman. Motsvarande regler gäller för föreningsstämmor. De nya reglerna träder i kraft den 15 april 2020.

Det bolag som vill använda sig av denna nya möjlighet behöver genomföra följande åtgärder senast en vecka innan bolagsstämman hålls:

  1. Tillhandahålla fullmaktsformulär (enligt 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)) på bolagets webbplats tillsammans med information om hur aktieägaren ska gå tillväga för att utöva sin rösträtt genom användning av fullmakt, och
  2. Tillhandahålla det formulär som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) på bolagets webbplats, tillsammans med information om hur aktieägaren ska gå tillväga för att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Istället för att tillhandahålla informationen som framgår av punkt 1 och 2 ovan på bolagets webbplats kan bolaget använda sig av det sätt som bolaget annars använder för att lämna information till aktieägare (exempelvis per post).

Denna förändring kommer att underlätta situationen för många bolag, då aktiebolag måste hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma) senast sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. De flesta bolag har förlagt sitt räkenskapsår till kalenderåret (1 januari – 31 december) och ska därför hålla bolagsstämma senast den 30 juni respektive år. Genom lagändringen ges aktieägare, som annars inte skulle ha kunnat delta vid stämman på grund av karantän eller för att de befinner sig i en riskgrupp, en möjlighet att utöva sin rösträtt.

Vill du veta mer om möjligheten att skapa ett flexibelt deltagande för aktieägarna vid kommande årsstämma? Kontakta någon av våra bolagsrättsexperter så hjälper vi dig.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: