vår behandling av dina personuppgifter

Du har blivit hänvisad hit för att Advokatfirman Morris AB (”Morris Law”, ”vi” eller ”oss”) såsom personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig, vilket vi gör för att du är en viktig person för oss och vår verksamhet. Behandlingen sker i enlighet med gällande regelverk, inklusive dataskyddsförordningen (”GDPR”) samt vad som i övrigt anges nedan. Har du frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha rådgivning kring dataskydd och integritetsfrågor är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Utöver att säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och transparent i förhållande till dig strävar vi alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter där vi löpande bedömer och tar hänsyn till såväl teknisk som organisatoriska risker för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

Innehåll

Vår behandling av dina personuppgifter beskrivs nedan i fyra olika avsnitt, varav en eller flera kan komma att beröra dig beroende på vilken relation du har till oss, följt av en generell beskrivning av hur och vad du kan kontakta oss om angående vår behandling av dina personuppgifter.

  1. I Avsnitt 1 – Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte beskrivs den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att vi kommunicerar och upprätthåller våra kontaktnät för marknadsföring och kunskapsutbyte samt för hantering av våra leverantörer.
  2. I Avsnitt 2 – Arbetssökande riktar vi oss till dig som har eller planerar att skicka in en jobbansökan till Morris Law.
  3. I Avsnitt 3 – Klienters och klientrepresentanters personuppgifter i samband med antagande av klienter och uppdrag samt vid utförande av uppdrag redogör vi för hur vi hanterar dig som klient. Antingen i egenskap av privatperson eller representant för ett bolag eller en annan verksamhet.
  4. I Avsnitt 4 – Utförande av uppdrag beskriver vi mycket kortfattat den behandling av uppgifter om andra personer än klienten eller dess representant som kan komma att ske inom ramen för utförandet av våra uppdrag för våra klienter. På grund av den strikta advokatsekretessen som omgärdar våra uppdrag, till förmån för våra klienter, får denna hantering dock inte utlämnas i detalj.
  5. I Avsnitt 5 – Generell information och dina rättigheter kan du läsa mer om vilka som kan få tillgång till dina uppgifter, vilka rättigheter du har som individ samt hur du kan kontakta oss för att få veta mer.

1. Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte

Varför vi behandlar (Ändamål):
Vi behandlar dina uppgifter för att upprätthålla våra kontakter och nätverk för att hålla vår kunskap och information om dig uppdaterad och aktuell, samt för att marknadsföra våra tjänster och hålla kontakten med våra leverantörer.

Vi behandlar även för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter i förhållande till leverantörer samt i samband med representation.

Hur vi behandlar:
Vi samlar in uppgifterna och sammanställer dem, bl.a. baserat på vilken typ av juridik vi bedömer att du är intresserad av och vilka utbildningar och seminarier du deltagit i hos oss. I samband med utskick och inbjudningar använder vi oss av externa leverantörer för teknisk funktionalitet inom ramen för de angivna ändamålen, såsom exempelvis utskick av mejl samt hantering av anmälningar till seminarier.

Vad vi behandlar:
Vi hanterar i huvudsak dina kontaktuppgifter, din roll i din organisation samt information om vilken typ av juridik vi uppfattar är mest intressant och relevant för dig.

I begränsad utsträckning kan vi komma att behandla uppgifter om eventuella fritidsintressen såsom golf eller liknande i den mån vi organiserar sådana tillställningar, vilket vi dock kommer informera ytterligare om i samband med dessa tillställningar.

Rättslig grund –
Berättigat intresse:

I den behandling vi redogör för ovan tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

Rättslig skyldighet:
Bokföringslagen ställer även krav på oss ifråga om redovisning och fakturering.

Insamling och utlämnande:
Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. Vi delar med oss av uppgifterna endast till sådana leverantörer som behövs för utförande av de behandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan. Exempelvis:
– Betallösningar (kortföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
– Marknadsföring (via reklambyråer, webb/mediabyråer och därtill kopplad distribution samt sociala medier).
– IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Lagringsperiod:
Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål, i det här fallet två år från det att vi senaste hörde från dig.

2. Arbetssökande

Varför vi behandlar (Ändamål):
Vi behandlar dina uppgifter för att hantera din ansökan och för att kunna bedöma, jämföra och matcha mot de behov vi har av resurser.

Vi lagrar dina uppgifter såsom anges nedan för att kunna återkoppla till dig om ett nytt behov uppstår inom tiden för lagringen.

Hur vi behandlar:
Vi sammanställer den information du skickat och jämför med andra kandidater samt med våra behov. Vi stämmer av informationen muntligt med de referenser du angivit samt kompletterar informationen med sådana uppgifter vi får från dessa referenser.

Vad vi behandlar:
Primärt behandlar vi sådan information som du skickat till oss i din ansökan, dvs. din resumé och ditt personliga brev.

Vi kompletterar denna information med uppgifter från de referenser du har angivit för att få en så ändamålsenlig bild som möjligt av dig som kandidat.

Rättslig grund – Berättigat intresse: I den behandling vi redogör för ovan tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.
Insamling och utlämnande: Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. I samband med ansökan kan vi att komma att samla in uppgifter från de referenser du anger till oss i ansökan. Vi delar inte med oss av din ansökan om vi inte särskilt frågat om det.
Lagringsperiod: Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål, i det här fallet 12 månader från tiden för din ansökan (såvida du inte begär annat, vilket vi naturligtvis respekterar). Om du blir anställd av oss kommer uppgifterna i din ansökan lagras och behandlas i enlighet med vad som anges i vår policy för behandling av anställdas personuppgifter, vilken endast tillhandahålls våra anställda.

3. Klienters och klientrepresentanters personuppgifter i samband med antagande av klienter och uppdrag samt vid utförande av uppdrag

Varför vi behandlar (Ändamål):
Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.
Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering

Hur vi behandlar:
Vi samlar in uppgifterna och stämmer av mot våra register, sparar i våra system för ärende- och fakturahantering.
Vi sammanställer även uppgifterna i våra system för klienthantering och klientvård.

Vad vi behandlar:
Uppgifterna vi behandlar om dig är de uppgifter du lämnar till oss som är av relevans för ärendet ifråga, din roll i den verksamhet du representerar och i respektive ärende. I förekommande fall behöver vi ditt personnummer för att korrekt identifiera dig.

Rättslig grund – Rättslig skyldighet:
Penningtvättslagen föreskriver skyldigheter för advokatbyråer att undersöka risker förknippade med antagande av och utförande av uppdrag för klienter. Bokföringslagen ställer krav på oss ifråga om redovisning och fakturering. Vidare är vi som advokatbyrå skyldiga att kontrollera att ingen jävssituation föreligger vid antagande av varje nytt uppdrag. Om du inte tillhandahåller den här informationen i de fall vi begär den har vi ingen möjlighet att fullfölja vår rådgivning.

Berättigat intresse:
Utöver den behandling som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter sker även viss behandling med stöd av ett berättigat intresse. Vi tar däri hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

Insamling och ev. utlämnande:
Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade direkt från dig. I samband med antagande av ny klient kan vi behöva samla in uppgifter från publika register såsom www.allabolag.se, UC AB och motsvarande för att komplettera och bekräfta uppgifterna vi fått från dig om den verksamhet du representerar samt om dig som person och andra representanter för verksamheten.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Lagringsperiod:
Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål; enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur, exempelvis vid fortsatt rådgivning för samma klient varvid det ofta ligger i klientens intresse att även äldre ärenden sparas.

4. Personuppgifter i utförandet av våra uppdrag

Inom ramen för utförandet av våra uppdrag behandlar vi uppgifter om motparter, representanter för motparter och andra aktörer relevanta för uppdraget och tillvaratagandet av vår klients intressen. Den strikta sekretessen som omgärdar advokatverksamhet och som anges i rättegångsbalken medför att vi inte kan informera någon annan än vår klient något ytterligare om just denna del av vår behandling av personuppgifter.
Även denna behandling sker dock i övrigt i enlighet med gällande regler om dataskydd.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.
Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten, här.) om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Frågor?

Skicka oss ett mejl på: dataprotection@morrislaw.se

Your personal data in english?

Get it here.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: