fler tillfälliga åtgärder för underlättande av bolags- och föreningsstämmor

Med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19 har regeringen föreslagit fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vi har i tidigare artikel (som du kan läsa här) skrivit om att riksdagen har antagit en ny tillfällig lag för att förenkla genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen innebär i korthet att bolag ska få samla in fullmakter inför en bolagsstämma och möjliggöra poströstning även om sådana förfaranden inte står angivna i bolagets bolagsordning eller tagits upp i kallelsen till bolagsstämman. Motsvarande regler gäller för föreningsstämmor. De nya reglerna trädde i kraft den 15 april 2020.

Regeringen har nu följt upp med ytterligare ett förslag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagförslaget innebär att en stämma, trots vad som står i aktiebolagslagen eller annan lag, inte behöver hållas på en fysisk plats. Istället ges bolagen möjlighet att hålla stämman genom elektronisk uppkoppling (onlinestämma) eller genom enbart poströstning. Onlinestämmor måste dock kombineras med poströstning. Styrelsen ges också en möjlighet att besluta om att utomstående har rätt att närvara vid stämman vid onlinestämma. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Enligt förslaget är det styrelsen som beslutar om en onlinestämma med poströstning eller stämma genom enbart poströstning ska hållas. I enlighet med den lag som trädde i kraft den 15 april 2020 bör ett sådant beslut fattas senast en vecka innan stämman ska hållas för att formulär för poströstning ska kunna hållas tillgängligt i rätt tid.

Vill du veta mer om möjligheten att hålla en onlinestämma eller stämma genom poströstning? Kontakta någon av våra bolagsrättsexperter så hjälper vi dig.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: