nya regler för företagsöverlåtelser med säkerhetskänslig verksamhet

I syfte att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslås nya regler för försäljningar av företag med säkerhetskänslig verksamhet. Reglerna möjliggör ytterst för samrådsmyndigheten att förbjuda en försäljning och förklara en försäljning ogiltig.

Ett stärkt skydd för Sveriges säkerhet

Investeringar sker idag i allt större utsträckning internationellt. Fler och fler utländska företag investerar också i Sverige. Den ökade internationaliseringen är positiv ur flera olika aspekter men kan också medföra en negativ påverkan på länders säkerhet. Om ett företag inom en bransch med nationella säkerhetsintressen köps av ett utländskt företag finns en risk att värdefull teknologi och information därigenom kan komma kontrolleras av främmande stat på ett icke önskvärt sätt.

Med anledning av Coronapandemin har det också uppmärksammats att företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan vara särskilt utsatta för förvärvsförsök.

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår därför Regeringen kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Förslaget innebär i korthet:

 • Verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom ska vara skyldiga att genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning.
 • Verksamhetsutövare ska vara skyldiga att inför överlåtelsen samråda med en samrådsmyndighet.
 • Samrådsmyndigheten ska få möjlighet att förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen och ytterst besluta att en överlåtelse inte får genomföras (förbud).
 • En överlåtelse i strid med ett förbud ska vara ogiltig.
 • Bakomliggande reglering

  Anledningen till att de nya reglerna införs i säkerhetsskyddslagen är en bakomliggande EU-förordning. Förordningen innehåller inga krav på medlemsstaterna att införa granskningssystem utan skapar enbart en möjlighet för medlemsstaterna att antingen behålla ländernas befintliga system eller utveckla nya. Förordningen skapar en ram för granskningar av direktinvesteringar samt fördjupar medlemsstaternas samarbete inom detta område. Förordningen innehåller dock skyldigheter för medlemsstaterna att dela information om utländska investeringar genom nätverk av kontaktpunkter. Av förordningen framgår vidare att granskningssystemen ska vara transparenta, icke-diskriminerande och förutsägbara. Det ska finnas regler kring anledningen för granskningsförfarande samt procedurregler, en tidsram för beslutet samt sekretess kring information om investeraren som kan vara av kommersiellt känslig art. Investeraren ska också ges möjlighet att söka rättslig prövning av de beslut som fattats.

  Ny svensk reglering

  Enligt den nuvarande säkerhetsförordningen ska den som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet anmäla detta till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten men det finns inga bestämmelser som medför en skyldighet att pröva lämpligheten av överlåtelsen eller ger myndigheterna möjlighet att ingripa eller förhindra överlåtelsen. De nya bestämmelserna i säkerhetslagen kommer medföra att ett nytt granskningssystem införs samt att Inspektionen för strategiska produkter blir samrådsmyndighet som ytterst kan förbjuda och förklara en överlåtelse ogiltig.

  Säkerhetskänslig verksamhet

  Vilka verksamheter är det då som påverkas av den nya regleringen? Av förarbetena till lagändringarna framgår att det enbart är säkerhetskänslig verksamhet som omfattas och med det avses verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller om den omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd som är förpliktande för Sverige. Det kan handla om både militär och civil verksamhet men också viktig infrastruktur som flygplatser, energianläggningar och informationssystem för elektronisk kommunikation. Vidare kan det också handla om verksamheter med teknik inom artificiell intelligens eller kvant- och kryptoteknik. Det finns inga andra villkor eller kriterier som ska vara uppfyllda utan rör det sig om säkerhetskänslig verksamhet så omfattas överlåtelsen av de nya reglerna. Att notera särskilt är att det enligt förarbetena åligger verksamhetsutövaren att avgöra om verksamheten utgör en säkerhetskänslig verksamhet.

  Den nya regleringen innefattar en ny process att ta hänsyn till vid planeringen av en företagsöverlåtelse. I ett första skede såklart att avgöra om verksamheten utgör en säkerhetskänslig verksamhet och därefter i sådana fall inleda en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning samt samråda med samrådsmyndigheten. Av vikt blir således att redan i ett tidigt skede av processen avgöra om verksamheten utgör en säkerhetskänslig verksamhet och därefter ta höjd för processen vid planeringen av försäljningens genomförande för att på bästa sätt kunna optimera en snabb och effektiv affär.

  • Share linkedin
  • Share facebook

  tags:

  publicerat: