morris ♡ näringslivet

Den dramatiska utvecklingen i spridningen av covid-19-viruset väcker många frågor, inte minst avseende avtal. Antalet fall i Sverige har ökat och regeringen har infört restriktioner som kan komma att påverka hur bolag kan uppfylla sina åtaganden enligt befintliga avtal.

Hur ska man som bolag agera i en situation där man inte kan fullgöra sina avtalade skyldigheter på grund av hinder utanför bolagets kontroll, s.k. force majeure? Kan myndighetsbeslut i form av restriktioner för att förhindra smittspridning av covid-19 innebära force majeure? Ingen panik, vi vägleder er och ger tips på vad man bör tänka på.

Begreppet force majeure

Kortfattat är force majeure en juridisk term som innebär att en avtalspart kan frigöras från skyldigheten att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet på grund av extraordinära omständigheter utanför dennes kontroll, innebärande att parten helt eller delvis befrias från det ansvar som annars skulle kunna följa på ett sådant avtalsbrott.

Avtalsreglerat eller inte?

Normalt innehåller kommersiella avtal bestämmelser som reglerar vad som ska anses vara sådana oförutsedda och extraordinära omständigheter samt vilken effekt det har på avtalsrelationen. Det förekommer dock avtal utan force majeure-bestämmelser. I dessa fall får man förlita sig på vad tillämplig lag och s.k. avtalsrättsliga principer säger.

Enligt svensk rätt kan ett avtalsbrott vara ursäktligt och befria en part från ansvar på grund av oförutsedda händelser utanför partens kontroll även utan att det särskilt regleras i en force majeure-klausul i avtalet. Men vad det faktiskt innebär är inte helt klarlagt. Ett regeringsbeslut med restriktioner eller en pandemi innebär inte automatiskt att ett avtalsbrott ska anses vara ursäktligt. Detta måste bedömas i ljuset av de faktiska omständigheterna och vad avtalet i övrigt säger. Generellt kan konstateras att man inte kan förlita sig på händelser av force majeure-karaktär i större utsträckning än vad som är oundvikligt, t.ex. om hindret endast är tillfälligt.

Utgör spridningen av covid-19 samt restriktioner från myndigheter force majeure-händelse?

Om spridningen av covid-19 eller myndighetsbeslut för att begränsa spridningen innebär att en force majeure-bestämmelse kan åberopas måste bedömas med utgångspunkt i det enskilda fallet och ordalydelsen i den aktuella avtalsbestämmelsen. Det är inte ovanligt att force majeure-bestämmelser t.ex. uttryckligen innefattar myndighetsbeslut.

Det är möjligt att spridningen av covid-19 och de restriktioner som nu införs kan anses utgöra en force majeure-händelse (även om inte epidemier eller pandemier har exemplifierats i avtalet), men detta behöver bedömas mot bakgrund av vissa parametrar.

Förutsättningar för att göra gällande covid-19 som befrielsegrund

För att bedöma om spridningen av covid-19 kan användas som befrielsegrund måste man se till konsekvenserna av t.ex. hur restriktioner från myndigheter, export- och importstopp samt anställdas sjukdom eller eventuella karantän påverkar uppfyllandet av ett bolags avtalsförpliktelser. Normalt sett behöver bolaget visa att; (i) bolaget inte rimligtvis kan förväntas undvika eller övervinna konsekvenserna, och (ii) bolaget inte hade kunnat förutse konsekvenserna vid ingåendet av avtalet.

Fundera kring och vidta åtgärder

Om ni vill åberopa en force majeure-bestämmelse, eller om en avtalsmotpart till er gör det, tänk på följande:

 • Vad är ordalydelsen i bestämmelsen? Kontrollera om bestämmelsen är generellt skriven eller om pandemier och epidemier uttryckligen innefattas.
 • Vilken konsekvens får ett åberopande av force majeure på avtalet i övrigt? En vanlig konsekvens är att avtalet kan sägas upp om force majeure-situationen består under viss period, men se även över andra eventuella konsekvenser.
 • Tillämplig lag? Olika tolkningar beroende på vilket lands lag som är tillämplig på avtalet.
 • Vad är den konkreta orsaken till hindret? Sjukdom hos anställda, restriktioner till följd av myndighetsbeslut – listan kan göras lång och om det är force majeure eller inte beror på omständigheterna.
 • Vilka formella krav behöver ni fullgöra för att kunna göra gällande bestämmelsen? Meddela er avtalspart skyndsamt och på det sätt som framgår av avtalet (som ett minimum bör meddelandet alltid vara skriftligt).
 • Är det ett faktiskt hinder? Tänk på att force majeure är en sista utväg; enbart olönsamhet eller svårigheter som går att övervinna är inte tillräckligt.
 • Kan den part som åberopar force majeure utföra åtagandena på annat sätt? Överväg alltid om andra alternativ till fullgörande finns, t.ex. genom att använda andra leverantörer.
 • Vilka konsekvenser får åberopandet av force majeure-klausulen på andra avtalsförhållanden? Ofta får en force majeure-situation konsekvenser i flera led, t.ex. i förhållande till både kunder och underleverantörer och det är därför viktigt att se över konsekvenserna i alla led.
 • Undersök era försäkringsvillkor och dess omfattning. Meddela ert försäkringsbolag.
 • Håll uppsikt över hur situationen utvecklas. Nya beslut kan göra att force majeure inte längre kan göras gällande alternativt att möjligheterna att åberopa force majeure öppnas upp.
 • Det kan bli tvist. Korrespondens med den andra parten kan bli relevant som bevisning, tänk därför noga på hur ni uttrycker er och säkra löpande bevisning i form av skriftlig korrespondens, underlag för det ni gör gällande m.m.

Sist men inte minst – om ni ska ingå avtal under rådande omständigheter, se till att inkludera uttryckliga reservationer relaterade till covid-19 och eventuella nya myndighetsbeslut till följd därav, om ni redan nu kan förutse att covid-19 påverkar möjligheten att fullgöra åtaganden.

Ni är naturligtvis också välkomna att höra av er till oss på Morris om det är något ni vill diskutera.

 • Share linkedin
 • Share facebook

tags:

publicerat: