är det ens lagligt att undanhålla bevis?

Får man undanhålla bevis? Mathilda reder ut om det ens är lagligt.

Nja, utgångspunkten i en tvistemålsprocess är att det råder fri bevisföring för parterna. Det betyder att parterna själva bestämmer vad de vill åberopa som bevisning i målet. Man behöver därför inte på eget initiativ presentera bevisning som talar emot ens klients intressen.

Däremot är man skyldig att sanningsenligt svara på frågor från såväl motparten som domstolen om vilka handlingar man har tillgång till. Domstolen kan även besluta att en part måste lämna ut vissa handlingar till den andra parten. Detta kallas för editionsplikt. En förutsättning för en editionsplikt är att handlingarna måste kunna komma att ha betydelse som bevisning i den aktuella tvisten. Om man inte följer beslutet om edition och vägrar att lämna ut handlingarna kan man bli ålagd att betala vite.

Fler "Är den ens lagligt" hittar du här:

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: