är det ens lagligt att kräva vaccination av anställda?

Kan en arbetsgivare kräva att anställda vaccinerar sig? Ana Ferreira Rodrigues reder ut.

Det enkla svaret på frågan är nej. Som utgångspunkt kan ingen tvingas att vaccinera sig mot sin vilja. För anställda i offentlig sektor finns till och med ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp. För anställda i privat sektor måste arbetsgivaren göra en riskanalys avseende risken för att bli utsatt för smitta på arbetsplatsen. När arbetsgivaren avgör vilka åtgärder som måste vidtas för att minska riskerna ska en avvägning göras mellan arbetsgivarens intresse att kräva vaccination och de anställdas intresse av att slippa ett påtagligt ingrepp i den kroppsliga integriteten. Åtgärderna får inte vara oproportionerliga och mindre ingripande åtgärder måste därför övervägas såsom social distansering och hemarbete. Mot bakgrund av grundlagens syn på medborgerliga rättigheter och god sed på arbetsmarknaden bör de anställdas integritet som stark huvudregel väga tyngre, varför arbetsgivarens möjligheter att kräva vaccination bör vara mycket begränsade.⁠

⁠Däremot får en arbetsgivare under vissa förutsättningar göra förändringar i verksamheten för att förhindra smittspridning. Vidare kan i särskilda fall andra arbetsrättsliga åtgärder övervägas, såsom omplacering.⁠

Vill du veta mer? Kontakta oss!

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: