​​​​upphovsrättsligt skyddat material som bevisning


Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade i december 2018 en dom som slår fast att enskilda kan ha rätt att åberopa bevisning i form av upphovsrättsligt skyddade fotografier även utan rättighetshavarens godkännande. Förutsättningen för detta är att bevisningen har betydelse i målet. Samma domstol meddelade i januari 2018 en dom med en motsatt bedömning.

Bakgrund

En enskild person har under år 2017 gjort utskrifter av artiklar som innehöll fotografier och även utskrifter av samma fotografier från Google som denne sedan gav in som bevisning till Stockholms tingsrätt i ett mål om skadestånd på grund av förtal.

Fotografen, som inte hade gett sitt samtycke till användningen av fotografierna, väckte talan om ersättning enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”URL”), för utnyttjande av fotografierna.

Enligt URL har rättighetshavare ensamrätt att förfoga över sin fotografiska bild genom att framställa exemplar och sprida dem till allmänheten.

Till denna ensamrätt finns ett undantag i 26 b § andra stycket URL där rättighetshavarens ensamrätt får inskränkas. Bestämmelsen ger möjlighet att använda bl.a. en fotografisk bild i rättsvårdens intresse.

I målet prövade Patent- och marknadsöverdomstolen om, och i vilken utsträckning, det aktuella undantaget i är tillämplig när det är en enskild person som framställer exemplar av ett fotografi och ger in det som bevisning i domstol.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att undantagsbestämmelsen enligt sin ordalydelse inte anger vem eller vilka som har möjlighet att agera i rättsvårdens intresse. Av uttalanden i lagens förarbeten och litteratur framgår det att ”rättsvårdens intresse” omfattar polisens, åklagarnas och domstolarnas verksamhet. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg däremot att varken bestämmelsens ordalydelse eller uttalandena i förarbetena och litteratur kan tolkas på så sätt att det utesluter att en enskild part i en rättegång ska kunna åberopar bevisning som är upphovsrättsligt skyddat. Denna bedömning är en motsatt bedömning till vad Patent- och marknadsöverdomstolen i ett tidigare avgörande från januari 2018 kom fram till. I det tidigare avgörandet uttalade Patent- och marknadsöverdomstolen att tillämpningen av undantagsbestämmelsen förutsätter att det är en rättsvårdande myndighet som tar initiativ till utnyttjandet av bevisningen i rättsprocessen. Denna bedömning grundar sig på att domstolen fann att det i förarbetena till undantagsbestämmelsen inte framgår att en enskild ska kunna utnyttja verk om det behövs för att tillgodose rättsvårdens intresse.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar i det senare avgörandet att en rättstillämpning som ger polis, åklagare eller andra myndigheter rätt att åberopa bevisning utan hinder av upphovsrättsliga regler, medan en enskild inte tillerkänns samma rätt, skulle komma i konflikt med rätten till en rättvis rättegång och principen om parternas likställdhet i processen enligt Europakonventionen. De intressen som bär upp rätten till en rättvis rättegång motiverar en tolkning av bestämmelsen där enskild part omfattas. Därmed kan en enskilds användning inte vara villkorad av att en rättsvårdande myndighet har tagit initiativ till användningen av bevisningen. Domstolen uppmärksammar också att rättsvårdande myndigheter i många mål inte ens är inblandade.

Patent- och marknadsöverdomstolen fastslog därmed att en enskild även har rätt att använda ett upphovsrättsligt skyddat alster i rättsvårdens intresse, dock med den begränsningen att det ska antas ha betydelse för processen.

I det aktuella målet fann Patent- och marknadsöverdomstolen däremot att fotografierna som gavs in till domstolen inte hade någon relevans till processen. Därmed var undantagsregeln inte tillämplig i detta fall och fotografen fick rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av fotografierna.

Mål: Patent- och marknadsöverdomstolen dom den 7 december 2018 i mål PMFT 4717-18.

Niclas Lindblad
Associate, Advokat 
+46 735 45 82 12         
niclas.lindblad@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: