tidsbegränsning för krav under nsab 2015 och grov vårdslöshet

Den 28 juni 2021 kom ett avgörande från danska sjö- och handelsdomstolen (Sag BS-20144/2020-SHR) där det framgår att den stadgade preskriptionstiden på ett år i Nordiska speditörsförbundets bestämmelser för 2015 (NSAB) även gäller i de fall speditören (organisatören för transporten) eller någon av dess underleverantör har orsakat skada på grund av grov vårdslöshet.

Bakgrund

NSAB är allmänna transportbestämmelser som används i stor utsträckning och redogör för speditörer och uppdragsgivares rättigheter och skyldigheter samt speditörens ansvar enligt olika internationella transportsrättliga regelverk. NSAB anger i klausul 28(1) en preskriptionsfrist på ett år, dvs en part har inte rätt att påtala skada senare än ett år efter att skadan uppstått.

I ovan nämnda mål hade en dansk exportör sålt varor till en japansk köpare. För transport av varorna från Danmark till Japan hade exportören ingått avtal med en speditör där bestämmelserna i NSAB skulle tillämpas. Säkerhetskontrollerna på flygplatsen utfördes av en flygplatsoperatör speditören anlitat. Vid säkerhetskontrollen skadades varorna genom att flygplatsoperatören borrade hål i lådan som varorna var förpackade i.

Med anledning av den skada som uppstått ersatte exportörens försäkringsgivare exportören för skadan och riktade i sin tur ett så kallat regresskrav mot flygplatsoperatören som motsvarade skadebeloppet. Försäkringsgivaren ansåg att skadan orsakats av grov vårdslöshet hos flygplatsoperatören och att ansvaret för utförandet av säkerhetskontrollen inte faller under NSAB. Försäkringsgivaren menade även att kravet, oavsett tillämpligheten av NSAB, inte skulle anses preskriberat i enlighet klausul 28(1) NSAB trots att det hade gått mer än ett år sedan skadan uppstod, detta baserat på att skadan orsakats av grov vårdslöshet.

Flygplatsoperatören hävdade i sin tur att säkerhetskontrollen var en kommersiell service som flygplatsen hade sålt till speditören och att servicen i fråga hade blivit utförd i enlighet med villkoren i NSAB. Baserat på detta menade flygplatsoperatören att ansvaret preskriberats i enlighet med klausul 28(1) NSAB. Denna ettårsfrist menade flygplatsoperatören också gäller oavsett om skadan orsakats av grov vårdslöshet eller inte. I ljuset av detta påpekade flygplansoperatören att klausul 6(2) NSAB, dvs att speditöreninte ges en rätt att åberopa regler i villkoren som befriar eller begränsar ansvaret, om det kan styrkas att speditören själv eller speditörens underleverantörer, uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet orsakat skadan,inte borde tolkas så att ettårsfristen i klausul 28(1) NSAB inte gäller vid fall av grov vårdslöshet.

Domstolens bedömning

Domstolen konstaterade att ett uppdrag avseende genomförandet av säkerhetskontroller, som följer av offentligrättsliga regler, kan utföras som en kommersiell service och därmed i enlighet med NSAB. Frågan domstolen var tvungen att bedöma blev därför om det var relevant för frågan om kravets eventuella preskription, att speditören eller dess underleverantör (flygplatsoperatören) eventuellt orsakat skadan genom grov vårdslöshet. I domen kan läsas att:

”Det följer av klausul 28(1) NSAB 2015 att ett krav gentemot speditören måste riktas inom ett år [från det att skadan uppstod] för att rätten härtill inte ska gå förlorad. Tidsfristen för skadat gods löper från det att godset levererats till mottagaren. Att tidsbegränsningen inte skulle gälla till följd av klausul 6(2) NSAB kan inte föranleda någon annan slutsats. Bestämmelsen hindrar endast speditören från att åberopa bestämmelser i NSAB som utesluter eller begränsar hans ansvar eller ändrar bevisbördan.”

Kommentarer

I rättsfallet konstateras inledningsvis att säkerhetskontroller som följer av offentligrättsliga regler anses utgöra en sådan kommersiell service som avses i NSAB, varför dessa villkor blir tillämpliga. Det konstateras vidare att tidsbegränsningen om ett år i klausul 28(1) NSAB är tillämplig även i fall där den som utfört servicen visat grov vårdslöshet i samband med åtgärdens utförande.

Slutligen ska nämnas, att då NSAB 2015 är ett dispositivt avtalsvillkor, dvs det går att avtala om annat, finns det möjligheter för part att omförhandla och justera avtalsvillkoren.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: