oklar framtid för paketeringsutredningens förslag

En utredning tillsattes sommaren 2015 med uppdraget att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. För snart en månad sedan presenterades resultatet av utredningens förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare som föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslaget möttes omgående av stor kritik och framtiden för förslaget, både vad gäller omfattningen och när förslagen ska genomföras, är oviss.

Syftet och förslagen i korthet

En av uppgifterna för utredningen var att utreda om fastighetsbranschen kan anses vara skattemässigt gynnad i förhållande till andra branscher. Om bolagsskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgifter beaktas framgår att bolag i fastighetsbranschen betalat 19,2 procent av resultatet i skatt jämfört med snittet på 15,3 procent för alla branscher. Slutsatsen är därför att fastighetsbranschen sammantaget inte kan anses skattemässigt gynnad jämfört med andra branscher.

Utredningen mynnade ut i ett förslag om avskattning vid försäljning av fastighetsbolag. Skattebelastningen vid en paketerad transaktion ska överensstämma med en situation där fastigheten säljs direkt, detta både vad gäller beskattning av vinsten och utgående stämpelskatt. När fastigheten avyttras i paketerad form ska det sålda bolaget anses ha sålt och åter förvärvat fastigheten, s.k. avskattning. Företagen som träffas av en avskattning ska även beskattas för en schablonintäkt som motsvarar den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten.

Enligt förslaget ska stämpelskatt inte utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser. Skattesatsen för juridiska personer ska sänkas från 4,25 procent till 2 procent. Vidare föreslås att en generell skatteplikt ska införas för stämpelskatt vid fastighetsbildningsåtgärder.

Klassificeringen av fastigheter som lagertillgång föreslås tas bort och alla fastigheter som ägs av bolag ska istället behandlas som kapitaltillgångar. Vidare föreslås att den s.k. fastighetsfållan slopas.

Kritiken

Utredarens förslag om avskattning är mer dramatiska än vad de flesta bedömare trott. Reaktionerna från aktörer i branschen lät inte heller vänta på sig och flera fastighetsaktier backade omgående efter att förslaget släpptes. Förslaget kritiserades skarpt av Fastighetsägarna och fem andra näringslivsorganisationer. Risken finns att färre kommer att vilja investera i fastigheter och fastighetsbolag.

I utredningen konstateras att fastighetsbranschen inte är skattemässigt gynnad men ändå föreslås skattehöjningar som med största sannolikhet kommer medföra att branschen blir överbeskattad. Detta rimmar inte med regeringens önskan om att bygga ca 70 000 nya bostäder per år den kommande tioårsperioden. Risken finns att bostadsbyggandet kommer påverkas negativt samtidigt som fastighetspriserna riskerar att sjunka och hyrorna höjas.

Det beräknas att förslagen kommer att dra in upp till 17 miljarder kronor per år på kort sikt och varaktigt årligen 6-13 miljarder kronor. Att en sänkning av stämpelskatten till 2 procent kommer att kompensera för det ökade skatteuttaget är minst sagt tveksamt. Dessutom är omfattningen av de väntade reglerna kring ränteavdragen något som kan komma att påverka fastighetsbranschens totala skattebelastning.

Vad händer nu?

Utredningen har nu skickats på remiss och tiden för remissinstanserna att inkomma med svar är satt till den 14 augusti 2017. Kritiken kan väntas bli omfattande och vi skulle bli förvånande om utredningens förslag skulle införlivas i sin nuvarande form. Att delar av de föreslagna skattereglerna för fastighetsägare kommer införas kommer vi dock inte ifrån men det återstår alltså att se hur ingripande de nya reglerna kommer att bli.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

ROBERT STARCK
Partner, Advokat
Tel: +46 10 722 36 23
Mob: +46 768 277 413
E-post: robert.starck@morrislaw.se

JOHANNA ECKERT
Associate
Tel: +46 10 722 36 29
Mob: +46 735 30 23 16
E-post: johanna.eckert@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: