nytt från hd om uppsägningstid för återförsäljaravtal

Den rättsliga ramen

Det saknas en specifik lagstiftning om återförsäljaren i Sverige. Återförsäljarens rättigheter är därför framförallt reglerade genom återförsäljaravtalet och till viss del genom allmänna principer i svensk avtalsrätt.

Enligt svensk rätt återfinns bestämmelser som föreskriver krav på goodwill/avgångsvederlag och uppsägningstider endast i Lag (1991:351) om Handelsagentur och Kommissionslagen (2009:865), vilka är regelverken för handelsagenter och kommissionärer.

I regel omfattas inte självständiga återförsäljare och franchisetagare av de två lagarna. Vissa bestämmelser i lagen om handelsagentur anses dock kunna tillämpas analogt. Enligt juridisk doktrin kan goodwill/avgångsvederlag tilldelas en återförsäljare om relevanta fakta och omständigheter är likartade med upplägget för en handelsagent. Det finns emellertid inte någon ledande rättspraxis till stöd för en sådan tillämpning. Därutöver innehåller agent- och kommissionslagarna tvingande bestämmelser avseende längden på uppsägningstiden vid uppsägning av avtal, vilka enligt den juridiska doktrinen också har ansetts vara analogt tillämpliga på återförsäljare.

När det gäller uppsägning av distributionsavtal som ingåtts på obestämd tid har Högsta domstolen tidigare uttalat, att vid avsaknad av en klausul om uppsägningstid, måste den part som säger upp avtalet iaktta en skälig uppsägningstid. Vid bedömningen av om en uppsägningstid är att anse som skälig eller inte bör hänsyn bland annat tas till: längden på kontraktsförhållandet, vilka investeringar som har gjorts och vad som skulle utgöra en rimlig anpassningstid för att få avkastning på investeringarna.

I februari 2018 kom Högsta domstolen med en dom som klargjorde ställningen avseende längden på uppsägningstiden för ett långvarigt distributionsavtal. Målet gällde också frågan om avgångsvederlag för en återförsäljare.

Mål från Högsta domstolen

Bakgrund

Tvisten uppstod mellan AGCO AB, ett globalt företag som tillverkar och distribuerar utrustning för jordbruk, och en lokal svensk återförsäljare, när AGCO sade upp parternas distributionsavtal som varat i 22 år. Vid uppsägning av avtalet tillämpade AGCO en uppsägningstid på sex månader med några ytterligare villkor.

Återförsäljaren argumenterade för att uppsägningstiden borde vara betydligt längre och yrkade på en uppsägningstid på 36 månader.

Högsta domstolens domslut

Högsta domstolen hade att besluta om vad som utgör en skälig uppsägningstid, och om återförsäljaren hade rätt till avgångsvederlag.

Högsta domstolen ansåg 2009 att en tre månaders uppsägningstid ska gälla om distributionsavtalet varat längre än sju år.

Med hänvisning till målet 2009, konstaterade Högsta domstolen att som utgångspunkt vid långvariga distributionsavtal finns det goda anledningar att tillämpa en uppsägningstid på sex månader.

Gällande frågan om avgångsvederlag för återförsäljare ansåg Högsta domstolen att lagstiftningsåtgärder hade bedömts som onödiga vid granskning av lagstiftningen. Vidare noterade Högsta domstolen att relevanta standardkontrakt och rättspraxis från andra nordiska länder talade för att en allmän rätt till avgångsvederlag inte ska införas genom rättspraxis. Högsta domstolen konstaterade att en analog tillämpning av de tvingande bestämmelserna gällande avgångsvederlag endast bör göras i särskilda fall när behovet av att skydda återförsäljaren är särskilt viktigt. I det här målet fanns det inget sådant behov av skydd.

VILL DU VETA MER?

KONTAKTA MORRIS LAW

Caroline Ygge, Advokat
Mobil: +46 738 26 47 70
E-mail: caroline.ygge@morrislaw.se

Niclas Lindblad, Associate
Mobil: +46 735 45 82 12
E-post: niclas.lindblad@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: