ny lagstiftning om engångsprodukter

Vid årsskiftet trädde en ny lagstiftning om engångsprodukter och nedskräpning i kraft. Genom den nya lagstiftningen införlivas det s.k. engångsplastdirektivet i svenskt rätt. Syftet med den nya lagstiftningen är att få till stånd en hållbar användning av engångsplast och främja en cirkulär ekonomi. Producenterna av dessa varor får genom lagstiftningen ett större ansvar. Dessutom ställs högre krav på bl.a. caféer och snabbmatskedjor.

Plast är en värdefull resurs och råvara. Vi behöver dock minska avfall och nedskräpning och använda produkter som kan återanvändas. Målet är att förbrukning av muggar och matlådor som engångsplastprodukter ska ha minskat med 50 % år 2026 jämfört med 2022. Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp arbetet med att nå målet.

Producenterna får ett stort ansvar

Genom den nya lagstiftningen åläggs producenterna ett stort ansvar. Med producent avses den som för in varan till Sverige, tillverkar varan i Sverige eller från ett annat land än Sverige säljer varan till slutlig användare i Sverige.

Fr.o.m. den 1 januari 2022 är det förbjudet att släppa ut vissa engångsplastprodukter på marknaden. Det rör sig alltså om engångsprodukter tillverkade av plast. De produkter som avses är bl.a. bomullspinnar (tops), dryckesbehållare eller engångsmuggar/engångsmatlådor som innehåller expanderad polystyren, gafflar, knivar, skedar, ätpinnar, sugrör, tallrikar, korkar och lock till engångsmatlådor och muggar, omrörare för drycker och pinnar som ska fästas vid ballonger. Om en producent släpper ut dessa engångsplastprodukter på marknaden kan producenten ådra sig en s.k. miljösanktionsavgift, vilket är en administrativ avgift som beslutas av tillsynsmyndigheten. Avgiften uppgår till 5 000 – 50 000 kronor beroende på antalet produkter som släppts ut på marknaden.

Utöver det specifika förbudet att släppa ut vissa produkter på marknaden har producenter också fått ett ekonomiskt ansvar kopplat till avfallshantering av engångsprodukter. De producenter som släpper ut vissa engångsprodukter på marknaden ska erlägga en årsavgift till Naturvårdsverket som därefter vidareförmedlar de inbetalda avgifterna till kommunerna som ett ekonomiskt stöd för hantering av nedskräpning, dvs. städningsåtgärder i naturen. De produkter som avses är engångsplastlock till muggar, flexibla omslag, matlådor och muggar som engångsprodukter, plastflaskor, tobaksvaror med filter, tunna plastbärkassar, ballonger och våtservetter.

Krav på caféer och snabbmatskedjor

Fr.o.m. den 1 januari 2024 införs krav på den som tillhandahåller dryck i engångsmugg eller snabbmat i engångsmatlådor att erbjuda kunden att få drycken/snabbmaten serverad i återanvändbara kärl. De aktörer som avses är t.ex. caféer och snabbmatskedjor. Caféet/snabbmatsrestaurangen ska även vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna/lådorna återanvänds flera gånger. Det ska också finnas väl synlig information till konsumenterna om att de har möjlighet att få dryck/mat serverad i återanvändbara kärl. Vid fall att sådan information/erbjudande inte finns tillgängligt kan caféet/snabbmatsrestaurang ådra sig en miljösanktionsavgift.

Krav på märkning och information till konsumenter

För vissa produktkategorier; tuggummi, portionssnus, sanitetsbindor och tamponger, har det fr.o.m. den 1 januari 2022 införts krav på märkning och information till konsumenterna. Av märkningen och informationen ska framgå hur produkten ska hanteras när den blir avfall, de negativa effekterna som nedskräpning ger upphov till samt de negativa effekter det får på avloppsnätet att spola ner produkten i avloppet.

Straffansvar för nedskräpning

Som ett led i att vidta åtgärder mot nedskräpning har lagstiftaren även valt att se över straffansvaret för nedskräpning. Redan före årsskiftet var det straffbart att med uppsåt eller av oaktsamhet skärpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Brottet rubriceras som ”nedskräpning” för vilket den ansvarige kan ådömas böter eller fängelse i högst ett år. Detta brott finns alltjämt kvar. Tidigare var dock mindre förseelser undantagna. Detta undantag tas nu bort, vilket innebär att det numera är straffbart att fimpa en cigarett, slänga ett godispapper, spotta ut ett tuggummi eller dylikt. Gärningen rubriceras som nedskärpningsförseelse, för vilket den ansvarige kan ådömas en penningbot.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: