möjligheterna till anstånd med betalning på grund av covid-19

Företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan ansöka om anstånd hos Skatteverket med betalningen. Den pågående coronapandemin är en oförutsedd händelse som företag inte kunnat råda över och åtgärderna ska syfta till att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå i följderna av virusutbrottet.

Nuvarande reglering

För att underlätta för företag har Skatteverket möjlighet att bevilja anstånd med betalning av skatter och avgifter. Anstånd kan medges om sökanden kan visa att betalningsproblemen är hänförliga till coronavirusets effekter. Enligt nuvarande bestämmelser kan anståndstiden variera och sätts i normalfallet till två månader men kan, i särskilda fall, uppgå till maximalt fyra månader. Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna om anstånd är att företag som har drabbats av tillfälliga betalningsproblem ska kunna få en kortare tid på sig att anskaffa pengar för att betala skatten eller avgiften. För att Skatteverket ska bevilja anstånd krävs att den som söker anstånd ska kunna visa att det finns synnerliga skäl.

Lagförslag

Enligt lagrådsremissen ” Åtgärder med anledning av coronaviruset” från den 16 mars 2020 föreslås tillfälliga och utökade anståndsmöjligheter likt de som infördes under finanskrisen 2008–2009. Förslaget innebär att anstånd kan beviljas efter ansökan med inbetalningen av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre månader vardera under tidsperioden januari–september 2020. Anståndet kan genom ändringarna som längst gälla i ett år jämfört mot nuvarande fyra månader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020.

Ansökan om anstånd med betalning av skatter och avgifter sker genom Skatteverket och blanketten som fylls i samband med ansökan går att finna på Skatteverkets hemsida med beteckning ”SKV 4305”.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: