hur lång uppsägningstid har en vd?

Arbetsdomstolen (AD) har i ett principiellt intressant beslut gett sin syn på vilken uppsägningstid som är skälig när en VD säger upp sig, i situationer då ingen uppsägningstid är avtalad. AD konstaterar att i fall då en VD själv säger upp sig är det skäligt med en uppsägningstid om sex månader.

Som de flesta känner till omfattas en VD, till skillnad från de flesta anställda, inte av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS), innefattande reglerna om uppsägningstid i LAS. Detta då en VD som utgångspunkt är en sådan arbetstagare som får anses ha en företagsledande eller därmed jämförlig ställning och därför undantas från lagens tillämpningsområde i dess helhet. Det följer därför normalt sett inte av någon arbetsrättslig lagstiftning vilken uppsägningstid en VD har om inget har avtalats.

I målet var det ostridigt att LAS inte var tillämplig. VD:ns anställning gällde tills vidare och ingen uppsägningstid var avtalad mellan parterna i målet. AD:s beslut rörde i sak om förutsättningar förelåg för att interimistiskt vid vite förbjuda en VD att bedriva konkurrerande verksamhet under sin uppsägningstid, men det mest intressanta i beslutet är vad AD principiellt uttalar om VD:ns uppsägningstid. AD inleder beslutet med att konstatera att personer i företagsledande ställning regelmässigt lämnar sina anställningar omedelbart i samband med att en uppsägning sker. En uppsägningstid får därför enligt AD sällan verkan som ett anställningsskydd, utan istället verkan som ett ekonomiskt skydd under en övergångsperiod. Frågan AD ställer sig, mot bakgrund av detta, är hur man ska se på en uppsägning från en arbetstagare i företagsledande eller jämförlig ställning, då någon uppsägningstid för arbetstagaren inte är avtalad.

AD framhåller inledningsvis att i avsaknad av en avtalad uppsägningstid ska även en arbetstagare i företagsledande eller jämförlig ställning vara skyldig att iaktta skälig uppsägningstid. AD menar att det ska beaktas att en arbetsgivare typiskt sett har ett starkt intresse av viss omställningstid när t.ex. en VD vill lämna sin anställning. Det kan både handla om att arbetsgivaren har behov av att VD:n ska finnas tillgänglig för kunskapsöverföring, men också om att det finns ett intresse av att försäkra sig om VD:ns lojalitet under en övergångstid – uppsägningstiden – även om denne lämnat sin anställning i praktiken.

AD:s uppfattning är att en uppsägningstid i sådana situationer ska vara ömsesidig, och mot bakgrund av att AD tidigare ansett att uppsägningstiden för en VD vid uppsägning från arbetsgivarens sida skäligen är sex månader, bör uppsägningstiden vid uppsägning från VD:ns sida vara densamma.

Sammantaget tydliggör AD att även arbetsgivaren har ett intresse av att en viss uppsägningstid iakttas. Om inget annat har avtalats har alltså en VD sannolikt en kontraktsrättslig skyldighet gentemot sin arbetsgivare att iaktta en viss uppsägningstid. Mot bakgrund av AD:s beslut bör utgångspunkten vara att en sådan uppsägningstid löper under sex månaders tid.

Arbetsdomstolens beslut har nr AD 2019 nr 12 och går att läsa i sin helhet här:
Arbetsdomstolens beslut

Artikeln skriven av Martin Vildhede och Christoffer Erlandsson

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: