hallå it-leverantör! har du koll på de utökade tillgänglighetskraven?

Levererar du en webbplats till en offentlig aktör? Då måste den uppfylla kraven på tillgänglighet till digital offentlig service senast den 23 september.

Är din webbplats redo för de utökade tillgänglighetskraven?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på ökad tillgänglighet för användare av webbplatser, appar och dokument som tillhandahålls av offentliga aktörer. Tillgänglighetskraven har gällt för upphandling av alla nya webbplatser sedan hösten 2019 och börjar gälla för befintliga webbplatser den 23 september 2020. Kraven börjar även tillämpas för mobila applikationer under 2021.

För dig som är leverantör innebär detta att den webbplats du levererar till en offentlig aktör måste uppfylla kraven på tillgänglighet före den 23 september i år.

Vad innebär kraven?

Lagen anger att digital service som tillhandahålls av offentliga aktörer ska vara tillgänglig genom att den är

  • möjlig att uppfatta;
  • hanterbar;
  • begriplig; och
  • robust

Det kan exempelvis handla om att det ska gå att förstora texten på sidan eller enkelt få den uppläst, att webbplatsen ska vara tillgänglig oavsett vilken utrustning som används eller att det ska finnas syntolkning till filmklipp.

Offentliga aktörer ska även tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur den aktuella webbplatsen lever upp till kraven, om undantag gjorts och motivering till dessa. Det ska också finnas en möjlighet att anmäla hinder på webbsidan.

Hur uppfyller jag kraven?

För att försäkra dig om att webbsidan uppfyller kraven kan du använda dig av Web Content Accessibility Guidelines (”WCAG”). WCAG är internationellt etablerade rekommendationer för tillgänglighet på internet. Myndigheten för digital förvaltning – DIGG – har publicerat förenklade beskrivningar av WCAG-kriterierna här.

Vad händer om jag inte uppfyller kraven?

Den som inte lever upp till alla lagkrav kan göra vissa undantag för fall där kraven är oskäligt betungande. Detta måste redovisas och motiveras i tillgänglighetsredogörelsen.

Lagens tillämpning övervakas av DIGG. Om en webbplats inte lever upp till kraven och inte har gett en godtagbar förklaring till detta i sin tillgänglighetsredogörelse kan DIGG utfärda ett föreläggande att detta ska åtgärdas. Om bristerna ändå inte åtgärdas kan det bli aktuellt för DIGG att utdöma vite.

Ett krav i upphandlingen

Eftersom tillgänglighetskraven redan sedan hösten 2019 gäller för alla nya webbplatser som upphandlas är det väsentligt att som leverantör kunna uppfylla dessa krav för att delta i upphandlingar.

Om du har frågor om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service eller om offentlig upphandling är du välkommen att kontakta oss här.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: