effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Strax före årsskiftet kom Finansdepartementet med ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Enligt Finansinspektionen syftar förslagen i utkastet till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna.

I utkastet föreslår Finansdepartementet bland annat följande:

• Förslag till införande av ett lagstadgat skyndsamhetskrav och en tidsfrist på 90 dagar avseende förvaltningsrätternas handläggning. Ett skyndsamhetskrav föreslås även införas i mål om utlämnande av kontrakt enligt upphandlingslagstiftningen.

• I utkastet finns även ett förslag om preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten som begränsar leverantörers möjlighet att i domstol åberopa nya fel och brister i upphandlingen efter en viss tidpunkt in (om det inte finns giltig ursäkt). Nya grunder eller bevis får inte heller tas upp i kammarrätt enligt förslaget (om det inte finns giltig ursäkt).

• Tidsfristen för att väcka talan om skadestånd föreslås att ändras till ett år från det att leverantören fick kännedom om eller borde fått kännedom om att avtal slutits i syfte att harmonieras med EU-rätten.

• Möjligheten till skadestånd för kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat (s.k. processkostnader) som har behövts för att ta tillvara sin rätt i överprövningsmål, ska inte anses utgöra ersättningsgill skada i skadeståndsmål i allmän domstol.

• Vid efterannonsering av slutande av avtal under tröskelvärdena införs tidsfrist om 30 dagar för ansökan om överprövning av avtals giltighet.
Utredningen övervägde även frågor kopplade till överprövningsprocessen, bl.a. om det bör införas ansökningsavgifter och ömsesidigt process-kostnadsansvar i överprövningsmålen. Utredningen fann dock inte skäl att lämna förslag på sådana åtgärder.

Du kan läsa utkastet i sin helhet här.

Sista dagen att svara på remissen är den 31 mars 2021.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: