domstolen beviljar consatkoncernen forskningsavdrag för arbete inom forskning och utveckling

Morris Law har framgångsrikt företrätt bolag inom Consatkoncernen i två betydelsefulla avgöranden vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 25 januari 2024*. Dessa avgöranden, där bolagen beviljades forskningsavdrag, markerar en milstolpe i bedömningen av vilka beviskrav som kan ställas för att kunna utnyttja det skattemässiga incitamentet för forskning och utveckling (FoU).

Målen avsåg möjligheten för bolag som arbetar med FoU att få en nedsättning av arbetsgivaravgifter på de löner som betalas till personalen som arbetar med just den verksamheten. Som ett incitament för bolag att satsa på FoU har taket för det maximala avdraget ökat väsentligt de senaste åren.

I de aktuella målen framhöll domstolen behovet av konkreta och tydliga bevis för bolagens systematiska arbete med FoU samt en klar redogörelse för de faktiska resultaten från detta arbete. Avgörandena understryker också att beviskraven är höga, men erbjuder samtidigt riktlinjer för hur bolag bör dokumentera sitt FoU-arbete för att kunna dra nytta av avdragsmöjligheterna. En viktig punkt som framhävs är att FoU-arbete för den egna verksamheten kan vara avdragsgrundande, även om resultaten inte publiceras officiellt.

”Förhoppningen är att dessa avgöranden medför att forskningsavdraget nu ska kunna utnyttjas i högre grad för att stimulera forskning och innovation.”, säger Robert Starck på Morris Law.

Forskning och utveckling har länge varit en central del av Consatkoncernens verksamhet, som sedan starten 1986 riktat in sig på teknisk innovation. Koncernen är exempelvis världsledande inom telematiksystem för kollektivtrafik och har framgångsrikt levererat system till flera stora städer globalt.

I processen deltog även Leyton Sverige AB. Bolaget är en del av The Leyton Group, en internationell koncern där verksamheten är specialiserad på att hjälpa företag att dra nytta av ekonomiska incitament för tillväxt. The Leyton Group har mer än 25 års erfarenhet av dessa frågor och är etablerade i 16 länder.

Robert Starck och Johanna Eckert Viggeborn ledde Morris Laws team i dessa ärenden och välkomnar förfrågningar om hur forskningsavdraget kan utnyttjas.

*Mål nr 4716-4717-23 och 4710-4711-23

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: