black friday och julhandel online – har ni koll på reglerna för ångerrätten?

”Black Friday” är här och därefter förväntas julhandeln sätta igång på riktigt. Det innebär en ökad online-försäljning när både gamla och nya aktörer använder webbutiker som ett alternativ till fysiska butiker. För butikernas del blir det då förstås också viktigt att ha koll på de särskilda regler som gäller vid försäljning online. Risken är annars att drabbas av obehagliga överraskningar och badwill.

Inte minst gäller det att känna till vad som gäller för konsumentens ångerrätt. Den 1 maj 2020 kom det dessutom ett antal lagändringar som får betydelse för just ångerrätten vid online-handel.

Ångerrätt och standardformulär

När en vara köps online har konsumenten som huvudregel rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från dagen då varan togs emot.

För att konsumenten ska kunna utöva sin ångerrätt ska det finnas ett standardformulär för konsumenten att fylla i. Det har tidigare ansetts tillräckligt att konsumenten informeras om att det finns ett standardformulär med hänvisning till var konsumenten kan ta del av formuläret. Sedan den 1 maj 2020 är detta ändrat på så sätt att säljaren numera är skyldig att själv tillhandahålla formuläret till konsumenten.

Formuläret ska tillhandahållas på ett sätt som är anpassat för det kommunikationsmedel som används vid försäljningen. Det innebär t.ex. att om försäljningen sker via en hemsida kan standardformuläret tillhandahållas på hemsidan. Dock finns det också ett krav på att standardformuläret ska ges i en ”varaktig form” och den allmänna rekommendationen är därför att formuläret också bör skickas med tillsammans med avtalsbekräftelsen, t.ex. som en pdf-fil.

Konsumentverket har tagit fram ett standardformulär som kan användas antingen som det är eller som utgångspunkt till butikens eget formulär för att säkerställa att all nödvändig information finns med.

Ångerrätt vid digitalt innehåll

Vid köp av digitalt innehåll, till exempel nedladdning av spel eller streamingtjänster, är det vanligt att konsumenten får tillgång till sådant innehåll omedelbart efter att avtalet ingåtts. Sådana köp kan därför undantas från ångerrätten.

De nya reglerna från 1 maj 2020 innehåller ett förtydligande i denna del. För att sätta ångerrätten ur spel vid den här typen av avtal måste konsumenten uttryckligen ha samtyckt till att leveransen påbörjas och gå med på att han eller hon därigenom inte har rätt att ångra köpet. Informationen ska ges på ett tydligt sätt och före avtalet ingås. Om konsumenten däremot inte uttryckligen samtyckt till detta gäller ångerrätten som vanligt. Om konsumenten väljer att nyttja sin ångerrätt inom 14 dagar från avtalets ingående, är denne alltså inte skyldig att betala för det digitala innehållet, trots att han eller hon faktiskt har tagit del av det.

Viktigt att komma ihåg är att ett uttryckligt samtycke förutsätter en aktiv åtgärd från konsumenten. Det är därför inte tillräckligt att information om att konsumenten saknar ångerrätt ges i de allmänna villkoren. För näringsidkarens del är det också viktigt att dokumentera konsumentens samtycke eftersom det är näringsidkaren som ska visa att samtycket lämnats. Ett exempel på hur det kan lösas i praktiken är att näringsidkaren före avtalets ingående lägger in en text med information om att konsumenten genom att börja nyttja tjänsten också går miste om sin ångerrätt samt en box som konsumenten aktivt klickar i för att bekräfta att han eller hon tagit del av informationen. Vi rekommenderar även att det i avtalsbekräftelsen läggs till information om att ångerrätt inte gäller för köpet.

Undantag från ångerrätten

Utöver undantaget för digitalt innehåll finns ytterligare ett antal andra undantag från när konsumenten har ångerrätt. Några av de vanligaste är:

 • En specialtillverkad vara som har tillverkats utifrån konsumentens beskrivning eller som getts en tydlig personlig prägel.
 • En vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal, till exempel vissa typer av livsmedel.
 • Varor som med bruten försegling inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, till exempel underkläder.
 • Lösnummer av tidning eller tidskrift.
 • Regelbunden utkörning av livsmedel, till exempel leverans av matkassar.

En vanlig fråga är vad som menas med ”specialtillverkad vara”. I detta sammanhang handlar det om varor som säljaren normalt sett inte har i sitt sortiment eller som anpassas utifrån konsumentens särskilda önskemål. Viktigt att komma ihåg är att undantaget från ångerrätten inte gäller sådana varor där konsumenten erbjuds att anpassa en vara genom att välja bland alternativ som är fastställda på förhand och som tillhandahålls av säljaren som standard, t.ex. färg eller val av ytskikt. Det innebär t.ex. att konsumenten som huvudregel har ångerrätt om konsumenten vid köp av en soffa väljer storlek, tyg m.m. utifrån säljarens standardsortiment eller utifrån ett antal valbara alternativ på säljarens webbplats. Enbart den omständigheten att en vara tillverkas först efter det att konsumenten gjort sin beställning innebär inte att undantaget från ångerrätten blir tillämpligt.

Tydlig information

Viktigt att komma ihåg är att både information som lämnas om konsumentens rättigheter rörande t.ex. ångerrätten, liksom standardformuläret måste ges på ett klart och begripligt sätt, innebärande att en genomsnittlig konsument för de varor som säljaren tillhandahåller normalt ska kunna förstå innehållet.

Den s.k. avtalsvillkorslagen tar sikte på avtalsvillkor som en näringsidkare använder när denne erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter. T.ex. är ett villkor om att en konsument ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen har godkänt ett sådant villkor. Information om tilläggskostnader, såsom t.ex. kostnader för returfrakt om ångerrätten utnyttjas, måste alltså anges på ett sådant sätt att konsumenten lämnar sitt uttryckliga godkännande. Det kan exempelvis ske genom att informationen anges i de allmänna villkoren som konsumenten aktivt måste godkänna, t.ex. genom att klicka i en box. Om konsumenten inte lämnat något uttryckligt godkännande är denne inte skyldig att betala för sådana tilläggskostnader och har också rätt att få tillbaka pengarna gjorda tilläggsbetalningar.

Vad är på G framöver?

Eftersom det blir allt vanligare för privatpersoner att köpa varor på internet och streamingtjänster har EU antagit två nya EU-direktiv: varudirektivet och direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll. Båda direktiven reglerar avtal mellan näringsidkare och konsument och börjar gälla den 1 mars 2022.

För svensk del innebär detta att konsumentköplagen föreslås ersättas av en ny lag – ”lagen om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal”. Många av konsumentköplagens nuvarande bestämmelser kommer bevaras och flyttas över till den nya lagen. Den nya lagen kommer också att omfatta en hel del avtal som inte omfattas av konsumentköplagen, nämligen avtal där näringsidkaren tillhandahåller digitalt innehåll eller digitala tjänster. Exempel på detta är köp av spel, musik, filmer som erbjuds på nätet eller appar.

Den nya lagen och ändringen i marknadsföringslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. I samband med detta föreslås konsumentköplagen upphöra att gälla. Den enhetliga regleringen inom EU bedöms innebära besparingar för företag som bedriver verksamhet över nationsgränserna, men samtidigt kommer det att kräva utbildningsinsatser och anpassning av avtalsvillkor från företagens sida.

Mer om detta kommer från oss på Morris Law framöver.

Våra ”take aways”

Att inte ha koll på när konsumenterna har ångerrätt och vilken information man ska ge vid online-försäljning kan bli dyrt både rent ekonomiskt, men också från ett goodwill-perspektiv. Rykten om felaktig hantering riskerar spridas snabbt i sociala medier. Vårt tips till er som har webbutiker mot konsumenter är därför:

 1. Håll er uppdaterade kring vilka regler som gäller. Vi har här diskuterat ångerrätten, men glöm inte att det finns även andra regler som man måste hålla ordning på.
 2. Checka av att ni lämnar den information om ångerrätten som distansavtalslagen kräver. Ångerfristen börjar inte löpa förrän konsumenten fått fullständig information.
 3. Lämna tydlig och lättbegriplig information på ett språk som de konsumenter ni riktar er till kan förväntas förstå.
 4. Tillhandahåll standardformulär för ångerrätten på er hemsida och bifoga gärna standardformuläret även tillsammans med orderbekräftelsen (eller i paketet med de beställda varorna).
 • Share linkedin
 • Share facebook

tags:

publicerat: