tvistemålsprocesser i domstol – hur har de påverkats av coronapandemin?

Att den rådande pandemin har påverkat samhället på många olika plan är ingen nyhet. Vi vet också att vissa branscher och verksamheter har påverkats mer än andra. Men vad vet vi om pandemins påverkan på domstolsprocesserna? Här har vi sammanställt några punkter om hur tvistemålsprocesserna i landets tingsrätter påverkats av Coronapandemin.


Tvistemålens omloppstider i tingsrätt

Omloppstiderna för tvistemålsprocesser, sett utifrån landets samtliga tingsrätter, har ökat från ett genomsnitt om 5,5 månader år 2017-2019 till 6 månader under 2020 då landet var drabbat av Coronapandemin. Antalet inställda förhandlingar ökade kraftigt i inledningen av pandemin i syfte att minska smittspridningen men har successivt minskat. Att tvistemålens något ökade omloppstider beror på Coronapandemin är troligt men det är inte uteslutet att utvecklingen även har andra orsaker, så som ett ökat antal inkomna mål samt ett ökat antal mer högprioriterade måltyper, så som brottmål med häktade. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att tvistemålens omloppstider ökat under 2020 men inte i någon avsevärd utsträckning. Tingsrätterna verkar ha gjort ett bra jobb för att hålla nere balanserna utifrån denna aspekt.

Förklaring till uppgifterna: Notera att omloppstiden på 6 månader inte speglar tiden från det att en part väcker talan till den tidpunkt då domstolen meddelar dom efter huvudförhandling. Ett stort antal mål avgörs nämligen innan målet hinner gå så långt som till huvudförhandling, t.ex. genom att parterna kommer överens eller att kärandeparten återkallar sin talan. I analysen har inte omloppstiderna för familjemål, förenklade tvistemål (s.k. FT-mål eller småmål och som rör tvister av mindre värden) eller gemensamma ansökningar om äktenskapsskillnad beaktats utan siffrorna avser endast s.k. övriga tvistemål.

  Ökad användning av videokonferenssamtal

  Att inställa sig till en förhandling digitalt via videolänk ska jämställas med personlig närvaro i rättssalen på tingsrätten. Det krävs dock en giltig anledning samt rättens godkännande för att få inställa sig på annat sätt än genom personlig närvaro. Under 2020 genomfördes 127 553 videokonferenssamtal vid landets tingsrätter, vilket är att jämföra med 70 004 år 2019. Användningen av videokonferenssamtal har alltså nära på fördubblats under 2020 jämfört med året dessförinnan. En av anledningarna till att omloppstiderna för tvistemål i domstol inte ökat avsevärt under Coronapandemin kan vara det faktum att parter och ombud tillåtits inställa sig till förhandlingarna digitalt och att ett stort antal förhandlingar därför inte behövts ställas in även om en part uppvisat Coronasymptom. Domstolarna har alltså hittat sätt att anpassa sin verksamhet utifrån rådande förhållanden.

   Ökat antal avgjorda mål utan huvudförhandling

   En annan anledning till att omloppstiderna för tvistemål i domstol inte ökat avsevärt under Coronapandemin kan vara det faktum att en högre andel avgjorda mål har avgjorts utan huvudförhandling. Sannolikt har det ökade motståndet hos parterna att mötas i rättssalen med anledning av pandemin medfört en ökad förlikningsvilja hos parterna. År 2019 avgjordes 7 % övriga tvistemål efter huvudförhandling medan den siffran sjönk till 6,5 % för år 2020. Andelen förlikta mål kan sannolikt vara en orsak till denna utveckling.


    • Share linkedin
    • Share facebook

    tags:

    publicerat: