to do’s force majeure

Så här i Corona-tider har force majeure-klausulen i avtalen hamnat i fokus. Men vad ska man tänka på om man hamnar i en situation när man inte kan uppfylla en avtalsförpliktelse eller om man får ett besked att ens avtalspart inte kan göra det? Vi har här kort sammanfattat våra tips av ”to do’s”

 • Överväg noga om det faktiskt föreligger force majeure och vem som är förhindrad att agera – Kontrollera ordalydelsen av force majeure-klausul i avtalet, eventuella formella krav och meddela skyndsamt den andra avtalsparten.
 • Vad är den konkreta orsaken till hindret? Sjukdom hos anställda, restriktioner till följd av myndighetsbeslut – listan kan göras lång och om det är force majeure eller inte beror på omständigheterna.
 • Är det ett faktiskt hinder? Tänk på att force majeure är en sista utväg; enbart olönsamhet eller svårigheter som går att övervinna är inte tillräckligt för att det ska ses som force majeure.
 • Vilken konsekvens får ett åberopande av force majeure på avtalet i övrigt och på andra avtalsförhållanden? Befrielse från skadestånd och andra påföljder? Kan avtalet sägas upp om force majeure-situationen består under viss period? Påverkar det avtalsförhållanden i andra led, t.ex. i förhållande till kunder, andra leverantörer etc.
 • Begränsa skadeverkningarna och var lojal mot din avtalspart. Finns det alternativa lösningar för att fullgöra avtalet eller för att begränsa skadan? Kan t.ex. annan leverantör anlitas eller varorna som kunden vill avbeställa säljas till annan kund?
 • Gör inga förhastade inställelser – tänk på att ni förhoppningsvis ska kunna göra goda affärer i framtiden. Men agera snabbt i de situationer som direkt påverkar råvaruflöden, leveranser och produktion. Prioritera att titta på de förhållanden där stora skador hos motparten kan uppstå till följd av er bristande prestation.
 • Se över era avtal för framtiden och inkludera ”corona-klausul” i offerter och nya avtal som ingås.
 • Undersök era försäkringsvillkor. Meddela ert försäkringsbolag.
 • Kom ihåg att force majeure-tillståndet är tillfälligt och befrielsegrunden gäller bara den del av avtalet som inte kan fullgöras. Håll uppsikt över hur situationen utvecklas. Nya beslut kan göra att force majeure inte längre kan göras gällande alternativt att möjligheterna att åberopa force majeure öppnas upp.
 • Internationella avtalsrelationer – Kontrollera vilket lands lag som är tillämplig. Olika tolkningar i olika rättssystem.
 • Kommunicera snabbt och kontinuerligt, tänk proaktivt. Försök tillsammans med er avtalspart hitta en temporär lösning som gäller under Corona-krisen. Ta hjälp av någon som kan medla om det behövs.
 • Share linkedin
 • Share facebook

tags:

publicerat: