tillträde på distans – hur funkar det?

Digitala signaturer har funnits i flera år och de flesta företag har sedan länge rutiner och verktyg för att ingå avtal på distans. Detta sätt att ingå avtal har inte bara inneburit effektivitetsvinster för företagen i form av lägre transaktionskostnader utan även bättre möjligheter att hantera sina avtal och dokument, i och med att avtalen från början är digitala och lätt kan sparas och systematiseras. Tekniken har fått sådant genomslag att det nu är vanligare att avtal, även i stora affärer, ingås digitalt än vid möten.

Före coronapandemin var huvudregeln att parterna träffades fysiskt för att genomföra tillträde till aktier vid en företagsöverlåtelse. Detta motiverades förstås inte bara av praktiska skäl, utan även av traditioner.

Coronapandemin har dock tvingat företag att tänka om kring rutinerna för tillträde och under det senaste året har det blivit allt vanligare att genomföra även tillträdet vid aktieöverlåtelser på distans.

Vid ett typiskt tillträde vidtas bl.a. följande åtgärder:

  • Köpeskillingen betalas.
  • Lån löses (dvs. köparen refinansierar målbolaget).
  • Säljaren överlämnar aktiebok och i förekommande fall aktiebrev.
  • Säljaren överlämnar avgångsbrev, generalfullmakt och andra handlingar avseende målbolaget.
  • Säljaren byter styrelse och anmäler detta till Bolagsverket.

Ur ett säljarperspektiv är ett tillträde på distans inte särskilt problematiskt. Säljarens huvudsakliga intresse är att få betalt och kan kontrollera med sin bank att köpeskillingen mottagits. Men för köparen innebär tillträde på distans vissa utmaningar. Normalt sett är en köpare beredd att instruera sin bank att genomföra betalningarna när all dokumentation finns på bordet i sådant skick att den omedelbart kan överlämnas när köpeskillingen betalats. Rutinerna vid ett tillträde följer alltså den köprättsliga samtidighetsprincipen där parternas prestationer genomförs samtidigt. Säljaren ställer varan (aktiebok och aktiebrev) till köparens förfogande genom uppvisande på mötet, och ett löfte om att överlämna dem när betalning genomförts. Normalt sett förutsätts i aktieöverlåtelseavtal att samtliga tillträdesåtgärder genomförs under tillträdet, även om de av praktiska skäl inte kan genomföras exakt samtidigt. Genomförs inte en avtalad tillträdesåtgärd anses inte tillträdet ha ägt rum och den part som inte ansvarar för sådan åtgärd kan då, beroende på vad som framgår av parternas avtal, kräva att redan fullgjorda prestationer går åter. Risken för att en säljare, efter köparens betalning, skulle vägra att överlämna aktiebok och aktiebrev eller i övrigt inte medverka till de åtgärder som ska genomföras är i praktiken teoretisk

Flertalet tillträdesåtgärder kan lika gärna genomföras på distans. Avgångsbrev och generalfullmakt kan överlämnas (dvs. skickas) med digitala underskrifter och bifogas till den tillträdesagenda som parterna undertecknar digitalt. Säljaren kan också få en kopia per mejl på ändringsanmälan och kvittens från Bolagsverket på att denna ingivits. En aktiebok kan föras digitalt (något ålderdomligt uttryckt som ”automatiserad behandling” i ABL), men kan även föras i pappersform (för bolag som inte är avstämningsbolag). Numera är det normala att aktieboken även i mindre bolag förs i digital form, exempelvis i ett word- eller exceldokument. Finns det inte utgivna aktiebrev kan alltså säljaren, mot köparens betalning, skicka över aktieboken digitalt med köparen införd som ägare av aktierna. Säljaren kan alltså fullgöra sin skyldighet att överlämna aktieboken med köparen införd som ägare utan att parterna träffas.

Om det däremot finns aktiebrev måste dessa överlämnas i original till köparen. En möjlig ordning för att tillgodose köparens krav på trygghet för att våga betala köpeskillingen kan här vara att parterna och säljarens advokat ingår ett depositionsavtal enligt vilket säljarens advokat tar hand om aktiebreven och överlämnar dessa till köparen när betalningen erhållits. Samtidigt kan givetvis original av generalfullmakt, avgångsbrev och andra handlingar överlämnas om köparen vill ha dessa handlingar i original.

Vår erfarenhet av tillträden på distans är övervägande goda. Flera av de handlingar som ska utväxlas mellan parterna på tillträdet kan skickas i förväg och vid själva tillträdet räcker det med att konstatera att i tillträdesagendan överenskomna åtgärder redan utförts. Det som återstår på tillträdet blir då att genomföra betalning, överlämna originalhandlingar enligt den modell som parterna kommit överens om (genom parternas ombud, mäklare eller annan tredje man) och skriva under tillträdesagendan med e-signaturer.

Även om parterna därmed inte behöver träffas för att genomföra ett tillträde är vårt tips att parterna ändå kommer överens om en tidpunkt för när tillträdet ska genomföras och att parterna träffas via videokonferenstjänst. Tillträdet kan fortfarande bli en trevlig tillställning för båda parter och en möjlighet att tacka varandra för en väl genomförd affär!

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: