q&a & 7 tips om hemarbete

En anställd känner sig ensam när hen jobbar hemifrån, en känner sig orolig över att komma in till kontoret pga. smittan. En annan vill inte ha kameran påslagen under digitala möten. Vad gäller egentligen i situationer som dessa? Att jobba hemifrån har för många blivit det nya normala och omställningen har skett snabbt och utan förvarning. För att underlätta i djungeln har vi besvarat de vanligaste frågorna om hemarbete.

Q: Trots flera försök lyckas en anställd inte anpassa sig till arbete hemifrån, vad kan arbetsgivaren göra?

A: Om det inte är möjligt att skapa en bra arbetssituation i hemmet kan det vara bättre att tillse att den anställde arbetar från den ordinarie arbetsplatsen. Som utgångspunkt kan arbetsgivaren kräva att den anställde inställer sig på den ordinarie arbetsplatsen, med stöd av arbetsledningsrätten. I en sådan situation måste olika risker vägas in, till exempel i samband med resan till och från arbetsplatsen (inte minst ur ett smittskyddsperspektiv). Det är arbetsgivarens ansvar att hålla kontoret så smittsäkert som möjligt.

Q: En anställd känner sig isolerad och ensam vid hemarbete, vad kan arbetsgivaren göra?

A: Arbetsgivaren ska enligt lag eftersträva att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete. Arbetsgivaren har också ansvar för den sociala arbetsmiljön. Enkelt uttryckt innebär det att man som anställd inte får uteslutas från arbetsplatsens gemenskap – inte heller under arbete hemifrån. Som arbetsgivare gäller det att försöka hitta olika sätt att främja en god arbetsmiljö även när den anställde arbetar hemifrån. Ett sätt kan vara att ordna gemensamma träffar på arbetsplatsen, antingen över video, telefon eller fysiskt på ett sätt som är säkert ur smittskyddsperspektiv. Ett annat sätt är att tillse att man har regelbunden video-/telefonkontakt och regelbundna möten med de anställda. Fungerar det inte att den anställde arbetar hemifrån kan arbetsgivaren beordra att arbetet istället utförs i arbetsgivarens lokaler.

Q: En anställd vill inte komma till jobbet på grund av oro för smittan, är frånvaron tillåten?

A: Nej, frånvaron är som utgångspunkt olovlig om den inte godkänns av arbetsgivaren. En bedömning får dock göras från fall till fall, med utgångspunkt i verksamhetens behov i kombination med den anställdes hälsotillstånd. Olovlig frånvaro eller arbetsvägran är ett allvarligt brott mot anställningen som resulterar i utebliven lön (lön utgår inte till en anställd som olovligen håller sig borta från arbetet) och kan få konsekvenser för anställningen.

Q: En anställd vill inte ha på sin kamera under digitala möten, kan arbetsgivaren kräva att kameran är påslagen?

A: I detta fall måste en avvägning göras mellan arbetsgivarens och den anställdes intressen, där arbetsgivarens intresse i regel får anses väga tyngre. Arbetsgivaren kan ju normalt kräva att den anställde till och med infinner sig fysiskt, och att ha på kameran får då ses som mindre betungande. Så länge arbetsgivaren inte spelar in det digitala mötet, vilket skulle kunna stå i strid med bestämmelserna om behandling av personuppgifter, så är svaret på frågan ja. Att ha kameran på under digitala möten är enkelt uttryckt ett krav som måste tålas av den anställde.

Q: Hur kan arbetsgivaren kontrollera den sociala arbetsmiljön när alla är utspridda och jobbar hemifrån?

A: Vid arbete hemifrån krävs en nära och regelbunden dialog mellan arbetsgivare och anställd, dels för att arbetsgivaren ska kunna utvärdera arbetsmiljön, dels för att fånga upp tecken på problem och ohälsa. I tider när det kan vara svårt att träffas fysiskt är det extra viktigt att använda de digitala hjälpmedel som finns för möten. Regelbundna enkätundersökningar och liknande är också att rekommendera.

Q: Kan arbetsgivaren kräva att få göra hembesök för att få se sina anställdas hemmakontor för att ta reda på hur deras arbetsmiljö är?

A: Nej, hemmet är en privat sfär som arbetsgivare bara får ta del av om man är överens om det. Just därför blir dialogen mellan arbetsgivare och anställd så viktig – om någon inte vill visa upp sin arbetsplats hemma, kan den personen i stället beskriva den.

Q: Vad händer om en anställd skadar sig under arbete hemifrån?

A: Om en anställd skadar sig när den utför ett arbete gör det ingen skillnad var arbetet i fråga utförs. Skadan ska anmälas enligt arbetsmiljölagen. Den anställde ansvarar inte för att anmäla arbetsskador, utan behöver bara berätta för sin chef vad som har hänt.

7 tips

  1. Ha interna utbildningstillfällen för de anställda om hur de ska hantera sin egen arbetsmiljö.
  2. De anställda är medansvariga för arbetsmiljön och har ett ansvar att rapportera till arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön hemma.
  3. Se över möjligheten att låna ut, alternativt låna, utrustning som skrivbord, tangentbord och bildskärm till hemmet.
  4. Bestäm vilka rutiner som gäller för till exempel avstämningar och andra samtal, mötestider samt regler för digitala möten.
  5. Behåll vanliga jobbrutiner, i den mån det går. Sträva efter att behålla den vanliga arbetstiden och upplägget av arbetet. Kom ihåg att ta pauser, promenader, luncher och fikaraster.
  6. Kommunicera med varandra. Utnyttja system för digitala möten eller plocka upp telefonen. Kom ihåg att e-post inte alltid är det bästa kommunikationsmedlet. Vi behöver se och höra varandra.
  7. Se till att cheferna är så aktiva som möjligt i kommunikation och ledarskap, men även dessa behöver stöd då deras arbetsbelastning kan bli högre.

Har du fler frågor? Hör av dig så hjälper vi till!

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: