nytt inom e-handeln

I takt med utvecklingen av e-handeln ökar också regleringen av e-handeln. Under 2016 har EU exempelvis infört en alternativ tvistlösning för konsumenter. Härutöver har EU även föreslagit ett förbud mot att blockera vissa kunder till sin e-handelsplattform.

ODR- ALTERNATIV TVISTELÖSNING

Ett exempel på ny reglering inom e-handelsområdet är Online Dispute Resolution (“ODR”). ODR är tänkt att säkerställa att alla konsumenter har möjlighet att få en tvist prövad genom alternativ tvistlösning, alltså tvistlösning utanför allmän domstol. ODR innefattar dels ett EU-regelverk tillämpligt på e-handelstvister mellan konsumenter och e-handlare, dels en plattform för prövning av sådana tvister, framtagen av EU-kommissionen. Målsättningen som EU-kommissionen satt upp är en hög konsumentskyddsnivå för att därigenom bidra till en välfungerande inre marknad, särskilt vad gäller den digitala marknaden. Att möjliggöra en oberoende, öppen, effektiv, snabb och rättvis lösning av tvister mellan konsumenter och näringsidkare utanför domstol har ansetts vara ett led i denna målsättning. I Sverige är det ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som är det organ som utsetts att vara ODR-instans för e-handel.

I och med införandet av ODR ställs också krav på att e-handlare, etablerade inom EU, ska länka till ODR på sin webbplats. Om en e-handlare dessutom har åtagit sig, exempelvis genom att vara medlem i en viss bransch- eller näringslivsorganisation, att använda sig av alternativ tvistlösning är kraven på information mer omfattande. Exempelvis kan det då krävas att e-handlaren informerar konsumenten om den alternativa tvistlösningen i både nyhetsutskick och allmänna villkor.

FÖRBUD MOT GEO-BLOCKNING

Utöver ODR har Europeiska unionens råd (ofta kallat ministerrådet), den 28 november 2016, tagit fram ett förslag till förordning om förbud mot s.k. geoblocking. Geoblocking innebär att e-handlare blockerar eller begränsar kunder att komma åt och köpa produkter eller tjänster från en webbplats baserad i ett annat land. Syftet med de föreslagna reglerna att förbjuda geoblocking anges vara att förhindra diskriminering som grunder sig på kundens geografiska ursprung. Förhoppningen är att förbudet ska bidra till en välfungerande inre marknad och en ökning av e-handeln genom att EU-medborgarna får tillgång till ett bredare utbud av varor och tjänster.

Förslaget innebär alltså att e-handlare etablerade inom EU inte får blockera kunder i ett annat EU-land från att gå in på eller köpa produkter från e-handlarens webbsida. Däremot innebär det inte att e-handlarna är skyldiga att aktivt marknadsföra eller sälja sina produkter i alla EU-länder. Inte heller är e-handlarna skyldiga att erbjuda leverans till alla länder inom EU utan de kunder som beställer varor från ett land dit e-handlaren inte erbjuder leverans får själva ansvara för leveransen. Däremot får inte olika betalningsvillkor tillämpas beroende på kundernas geografiska ursprung.

En fråga som är högst relevant att ställa sig är om detta då är slutet på exklusiva distributionskanaler via e-handel. Innebär förbudet mot geoblocking att alla distributörer av en produkt fritt får (eller snarast måste) sälja och marknadsföra sina produkter i alla EU-länder? Nej, som sagt innebär inte förbudet mot geoblocking att en e-handlare aktivt måste marknadsföra eller sälja sina produkter i alla EU-länder. Exklusiva distributionsavtal som innehåller förbud mot aktiv försäljning utanför de geografiska områden som avtalet omfattar påverkas alltså inte, i vart fall inte i teorin. Förslaget anger dessutom uttryckligen att förbudet inte gäller när e-handlare är bundna av avtal med sina leverantörer som innebär förbud mot passiv försäljning utanför ett visst område (i de undantagsfall där det överhuvudtaget är tillåtet med förbud mot passiv försäljning enligt EU:s konkurrensregler).

Ett annat viktigt undantag från förbudet är att det inte omfattar e-handlare som erbjuder tjänster i form av tillgång till eller användning av upphovsrättsligt skyddat material, t.ex. filmer eller musik, eller som säljer t.ex. böcker och musik som tillhandahålls online, t.ex. e-böcker.

VAD INNEBÄR DET FÖR E-HANDLARNA?

Ett förbud mot geoblocking kan naturligtvis orsaka en del nya utmaningar för e-handlarna. Mindre e-handlare har uttryckt oro för vad som kommer att hända när de måste öppna upp sina e-butiker för hela EU. Men, samtidigt innebär det naturligtvis också stora möjligheter. Den e-handlare som är tidigt ute och anpassar sin verksamhet för en bredare marknad kan få ut sina produkter till en helt annan kundkrets än vad man annars hade kunnat. Därigenom kan bättre affärer skapas. Även ODR-systemet kan vara till stor fördel för e-handlarna. Dels för att oseriösa e-handlare snabbare upptäcks, vilket i praktiken är positivt eftersom dessa oseriösa aktörer tenderar att ge en hel bransch, i detta fall e-handelsbranschen, dåligt rykte, dels eftersom tvister blir snabbare lösta och kostar mindre pengar både för kunderna och för e-handlarna. Det finns därför all anledning att se den nya regleringen som kommit och den som sannolikt snart kommer på e-handelsområdet som möjligheter snarare än hinder.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

CAROLINE YGGE
Partner, Advokat
Telephone: +46 10 722 36 10
Mobile: +46 738 26 47 70
E-mail: caroline.ygge@morrislaw.se

KARIN ODKRANS
Associate
Telephone: +46 10 722 36 21
Mobile: +46 708 83 73 46
E-mail: karin.odkrans@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: