laglig eller olaglig länkning

Den 8 september 2016 meddelade EU-domstolen att det är olagligt att i vinstsyfte länka till en webbsida som innehåller upphovsrättsskyddat material om materialet har publicerats på hemsidan utan tillstånd.

VAD HAR HÄNT?

En nederländsk nyhetssajt, med 230 000 besökare dagligen, publicerade en artikel som innehöll länkar till en australisk webbplats där nakenbilder av en nederländsk mediepersonlighet kunde laddas ned. Agerandet fick Playboy att reagera eftersom de aktuella bilderna, som ägdes av Playboy, var tänkta att publiceras i tidningen en månad senare. Playboy kontaktade nyhetssajten och begärde att de skulle ta bort länkningen och förhindra att bilderna spreds på nyhetssajten. Detta resulterade istället i att nyhetssajten publicerade en ny artikel där tvisten med Playboy återgavs tillsammans med en ny länkning till samma bilder. Härutöver publicerade nyhetssajten ytterligare en artikel med titeln “Bye Bye, adjö Playboy”, återigen med en länk till aktuella bilder.

Playboy väckte därefter talan mot nyhetssajten och gjorde bland annat gällande upphovsrättsintrång. Vem som går segrande ur processen är ännu inte avgjort av den nederländska domstolen. Däremot har EU-domstolen lämnat ett s.k. förhandsavgörande till den nederländska domstolen angående tolkningen av vad som menas med “överföring till allmänheten” i direktivet 2001/29/EG. Enligt direktivet ska nämligen upphovsmän ha en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg. Detta innefattar även att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

EU-DOMSTOLEN GER BESKED

EU-domstolen kom fram till att vinstsyftet med länkningen är avgörande vid bedömningen om länkningen utgör “överföring till allmänheten”, vilket i sin tur innebär att tillstånd krävs från ägaren till det upphovsrättsskyddade materialet.

Om det inte finns ett vinstsyfte och personen som publicerat länken inte heller känner till eller rimligen borde känna till att det upphovsrättsskyddade materialet olagligen offentliggjorts på den andra webbplatsen är det inte att anse som en “överföring till allmänheten”. Om länkarna däremot har publicerats i vinstsyfte menar EU-domstolen att det finns en presumtion för att den som publicerar länkarna har en kännedom om att länkningen sker till upphovsrättsskyddat material som olagligen offentliggjorts på den andra webbplatsen.

När det gäller situationen med Playboy och nyhetssajten konstaterade EU-domstolen att det är utrett att nyhetssajten länkat till bilderna i ett vinstsyfte och att Playboy inte gett sitt tillstånd till publiceringen. EU-domstolen menar även att nyhetssajten varit fullt medveten om den otillåtna publiceringen av länkarna och därför inte kan motbevisa presumtionen att dessa länkar har tillhandahållits med full kännedom om att publiceringen på den andra webbplatsen har skett olagligt.

TREDJE GÅNGEN GILLT I LÄNKNING

Detta är tredje gången på relativt kort tid som EU-domstolen ger besked i länkningsfrågor. Numera får det därmed anses som klart att när det gäller länkning till upphovsrättsskyddade verk, såsom bilder, filmer och dylikt, som har lagts ut på Internet olagligt är det avgörande om den som tillhandahåller länken agerar i vinstsyfte eller inte.

EU-domstolen: C-160/15.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

CAROLINE YGGE
Partner, Advokat
Telephone: +46 10 722 36 10
Mobile: +46 738 26 47 70
E-mail: caroline.ygge@morrislaw.se

KARIN ODKRANS
Associate
Telephone: +46 10 722 36 21
Mobile: +46 708 83 73 46
E-mail: karin.odkrans@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: