känner du till ändringarna i plan- och bygglagen?

Den 1 januari 2019 ändrades vissa bestämmelser i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen. Ändringarna innebär bl.a. nya regler kring hur tidsfristerna för handläggningen hos byggnadsnämnden beräknas och att avgiften för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälningsärenden reduceras om tidsfristen för handläggningen överskrids. Det har även införts krav om att viss skriftlig information ska skickas till sökanden.

Ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt anmälningar för åtgärder som inte kräver lov prövas av byggnadsnämnden och ska handläggas skyndsamt.

Ändringarna i PBL och PBF innebär att det tydliggörs när en tidsfrist för handläggning börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga fristen.

Enligt de nya bestämmelserna ska beslut om:

-lov eller förhandsbesked meddelas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor;

-startbesked vid anmälan för en åtgärd som inte kräver lov meddelas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor.

Tidsfristen för handläggningen börjar att löpa den dag då ansökan eller anmälan kom in till byggnadsnämnden eller den senare dag då sökanden/anmälaren kom in med ytterligare underlag till byggnadsnämnden på eget initiativ. Med eget initiativ avses att sökanden/anmälaren självmant kompletterar eller ändrar sin ansökan genom att ge in ytterligare underlag.

Om tidsfristen för handläggningen löper ut innan byggnadsnämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller i ett anmälningsärende som inkommit till byggnadsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2019, ska den avgift som nämnden tar ut i ärendet reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.

Vidare har ett krav på att byggnadsnämnden ska lämna viss skriftlig information till sökanden införts när ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden. Informationen ska innehålla uppgift om vilka tidsfrister som gäller för beslut i ärendet, att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut om ansökan överskrids samt vilka möjligheter som finns att överklaga beslutet.

Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller en anmälan, ska byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift även redovisa hur avgiften har fastställts.

Lagändringarna syftar till att skapa incitament för byggnadsnämnderna att hålla de tidsfrister som gäller vid handläggningen för att effektivisera och korta ledtiderna i byggprocessen.

Andréa Dahrén
Partner, Advokat
+46 725 10 05 22
andrea.dahren@morrislaw.se

Therese Bergman
Advokat
+46 70 638 70 77
therese.bergman@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: