förnyelse av nyttjanderätt och avtalsservitut?

Efter den 31 december 2018 kommer inskrivningsmyndigheten att ta bort de nyttjanderätter, avtalsservitut och avkomsträtter som skrivits in i Lantmäteriets fastighetsregister före den 1 juli 1968 – om inte rättighetshavaren senast den 31 december 2018 har anmält att inskrivningen ska förnyas. Inskrivningsmyndigheten kommer även att ta bort ansökan om inskrivning av en sådan rättighet, om rättigheten har förklarats vilande före den 1 juli 1968 och inskrivning därefter inte har beviljats.

Bestämmelserna om krav på förnyelse finns i lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret och berör fastigheter där det finns en inskriven nyttjanderätt, avtalsservitut, avkomsträtt eller en ansökan om inskrivning av en sådan rättighet som har beviljats före den 1 juli 1968. Syftet är att Lantmäteriet vill skapa ett mer aktuellt och tillförlitligt fastighetsregister genom att ta bort inaktuella och missvisande inskrivningar, eftersom oklara inskrivningsförhållanden förorsakar extra utredningsarbete och kostnader vid fastighetsöverlåtelser och lantmäteriförrättningar.

Med nyttjanderätt avses en rätt för en fysisk eller juridisk person att på visst sätt använda någon annans fastighet, t.ex. rätt att nyttja hästhage.

Avtalsservitut ingås mellan fastighetsägare, varmed den ena fastigheten ges rätt att använda den andra fastigheten på visst sätt, t.ex. rätt att använda en väg eller ta vatten från en brunn.

Avkomsträtt är en äldre typ av förmånsrätt på en fastighet som gäller till förmån för fysiska personer och som följer med fastigheten vid försäljning. Avkomsträtt kunde registreras hos inskrivningsmyndigheten fram till 1972 och kan avse situationer vid generationsväxling när en förälder ville tillförsäkra sig rätt att bo kvar på gården och erhålla viss avkastning från fastigheten under sin livstid.

Förnyelsekravet gäller inte;

-fastigheter med inskrivna officialservitut (vilka bildas genom beslut av Lantmäteriet i samband med lantmäteriförrättning),

-inskriven tomträtt, eller

-rättighet som avser vattenkraft eller vattenreglering.

Anmälan om förnyelse av inskrivning ska göras av den till vilken rättigheten har upplåtits (rättighetshavaren) eller annan vars rätt berörs, och lämnas in skriftligen till inskrivningsmyndigheten senast den 31 december 2018 med uppgift om den inskrivning eller ansökan om inskrivning som ska förnyas, och den fastighet som upplåter rättigheten.

Om anmälan beviljas, ska det antecknas i fastighetsregistret att inskrivningen eller ansökan om inskrivning förnyats.

Om anmälan om förnyelse inte har gjorts senast den 31 december 2018 kommer inskrivningsmyndigheten att betrakta äldre inskrivningar som har beviljats före den 1 juli 1968 som inaktuella och ta bort inskrivningen från fastighetsregistret utan att fastighetsägaren eller någon annan underrättas.

Att inskrivningen tas bort från fastighetsregistret innebär inte att rättigheten i sig upphör att gälla – aktuella oinskrivna rättigheter fortsätter att gälla parterna emellan – men inskrivningen av rättigheten kan ha betydelse för om rättigheten ska fortsätta att gälla om fastigheten överlåts till en ny ägare.

Oinskrivna nyttjanderätter och avtalsservitut gäller inte mot en ny fastighetsägare, om inte säljaren har gjort förbehåll för rättigheten när fastigheten överläts till förvärvaren och om inte den nya fastighetsägaren på annat sätt har fått kännedom om eller borde äga kännedom om att det finns en oinskriven avtalsrättighet som belastar fastigheten. Nyttjanderätter som avser hyra eller arrende gäller dock, även om förbehåll inte har gjorts mot en ny ägare av fastigheten, om upplåtelsen har skett skriftligen och om tillträde har ägt rum före överlåtelsen.

VILL DU VETA MER?

KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

Natalie Bretz
Advokat, Partner

Mobil: +46 702 51 47 54
E-post: natalie.bretz@morrislaw.se

Therese Bergman
Advokat

Mobil: +46 706 38 70 77
E-post: therese.bergman@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: