expertskatten kan nu tillämpas i fem år

Expertskatt har sedan en tid tillbaka endast kunnat utnyttjas i maximalt tre år. Sedan den 1 januari 2021 kan expertskatten nu tillämpas i fem år, vilket innebär att incitamenten för utländska experter att komma till Sverige för att arbeta utökas.

Vad är expertskatt och vad är syftet med den?

Expertskatten är en skattelättnad för vissa utländska experter. Skattelättnaden innebär att utländska experter (som uppfyller ett antal villkor) får undanta 25 % av sin lön från beskattning. Inkomstskatten och arbetsgivaravgifter betalas således endast på 75 % av bruttolönen. Reglerna innefattar även andra skattelättnader där ersättningar från arbetsgivaren för vissa utgifter såsom barns skolgång, resor till hemlandet m.m. kan undantas från beskattning i dess helhet.

Syftet med expertskatten var främst att Sverige skulle blir mer konkurrenskraftigt då länder runt om i Europa, och våra grannländer, infört liknande regleringar. Expertskatten infördes i Sverige den 1 januari 2001 och har sedan dess genomgått vissa förändringar.

Krav för att omfattas av expertskatten

Experter, specialister, forskare och nyckelpersoner är de kategorier av arbetstagare som enligt huvudregeln kan omfattas av expertskatten. För samtliga uppställs krav på kompetensnivå och de arbetsuppgifter som ska utföras i Sverige samt att det ska föreligga en svårighet för företag att rekrytera sådan kompetens inom Sverige. Det uppställs även krav på att arbetstagaren inte får vara svensk medborgare eller ha bott eller stadigvarande vistats i Sverige fem kalenderår innan det år då arbetet påbörjas. Vidare får vistelsen inte vara avsedd att vara i längre än fem år. Dessutom krävs det att arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller om arbetsgivaren är ett utländskt bolag som har ett fast driftställe här.

Förenklingsregeln

För att underlätta tillämpningen av expertskatten infördes en förenklingsregel den 1 januari 2012. Regeln innebär att samtliga krav ska anses uppfyllda om arbetstagaren erhåller en månadslön som överstiger två prisbasbelopp (87 600 kr för 2022). Månadslönen måste överstiga beloppet under hela perioden som expertbeskattning beviljats. Om lönen skulle understiga gränsen under den aktuella perioden ska all lön som har undantagits återföras till beskattning.

Morris kommentar

Reglerna om expertskatt har redan flera år på nacken men de förmånliga reglerna tenderar att glömmas bort – därför vill vi lyfta dem. Det kan antas bero på att kraven enligt huvudregeln var väldigt svåra för arbetstagare och företag att omfattas av. Men med förenklingsregeln har expertskatten utvidgats till att kunna omfatta fler. Expertskatten kan göra det attraktivt för utländska experter/nyckelpersoner att ta anställning i Sverige varför denna reglering bör uppmärksammas, särskilt eftersom möjligheten att utnyttja expertskatten har utökats från tre till fem år.

Visserligen kan en månadslön överstigande två prisbasbelopp i och för sig vara en belastning, men det ska inte glömmas att expertskatten fortfarande kan utnyttjas om en arbetstagare uppfyller kraven på kompetensnivå m.m. enligt huvudregeln och då behöver inte lönen överstiga två prisbasbelopp.

Expertskatten är ett bra incitament både för svenska företag och för de utländska personer som kvalificerar att omfattas av reglerna, särskilt i ett land som Sverige där inkomstbeskattningen internationellt sett är relativt hög.

Går du i tankarna att rekrytera utländsk kompetens och undrar hur du ska gå tillväga för att hantera skattefrågorna på bästa sätt? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: