digital årsstämma möjlig även under 2021 – men vad innebär det egentligen?

Den 15 april 2020 trädde lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i kraft och innebar inledningsvis att bolag och föreningar fick en ökad möjlighet att använda sig av bl.a. insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma. Efter lagändringar som trädde i kraft den 18 maj 2020 gör lagen det också möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Med anledning av coronapandemins fortsatta framfart beslutade riksdagen den 2 december 2020 om förlängning av den tillfälliga lagen, innebärandes att det kommer att vara möjligt att hålla såväl hybrid- som helt digitala stämmor även under 2021.

Men, vad innebär det egentligen att hålla en hybrid- eller digital stämma, och hur skiljer det sig från att hålla en fysisk stämma? Vilka är för- och nackdelarna med de olika alternativen? Vi på Morris har svaret!

Fysisk stämma

Huvudregeln enligt den svenska aktiebolagslagen är att en bolagsstämma ska hållas på den ort som bolagets styrelse har sitt säte, eller sådan annan plats som uttryckligen anges i bolagets bolagsordning. Vid en fysisk stämma måste aktieägaren befinna sig i den lokal där stämman hålls för att kunna utöva sin rösträtt.

Fördelar

 • Aktieägarna kan på ett tryggt sätt tillvarata sina rättigheter genom att fysiskt befinna sig på stämman
 • Aktieägarna och bolagets ledning får ett naturligt forum att träffas och skapa sig en uppfattning om bolagets ställning

Nackdelar

 • Risk för ökad smittspridning
 • Kräver fysisk lokal och administrativ personal som tillser att inpassering till stämman sker på rätt sätt
 • Kräver att aktieägaren har möjlighet att närvara vid den utsatta tiden för stämman för att tillvarata sina rättigheter

Hybridstämma

En hybridstämma innebär att bolagsstämman hålls delvis fysiskt och delvis digitalt, exempelvis genom att aktieägare som inte kan närvara vid den fysiska stämman ges möjlighet att poströsta innan dagen för stämman. En hybridstämma kan också innefatta att stämman livesänds och/eller att aktieägarna ges möjlighet att delta och rösta på distans.

Fördelar

 • Aktieägarna kan på ett tryggt sätt tillvarata sina rättigheter genom att fysiskt befinna sig på stämman
 • Ökad flexibilitet – aktieägarna kan utöva sin rösträtt utan att närvara vid stämman

Nackdelar

 • Risk för ökad smittspridning (även om möjligheten att delta digitalt förhoppningsvis minskar antalet deltagare på den fysiska stämman)
 • Kräver fysisk lokal och administrativ personal som tillser att inpassering till stämman sker på rätt sätt
 • Om stämman ska livesändas kräves en digital talarstol och annan utrustning för att skapa en bra upplevelse för alla deltagare

Digital stämma

En digital stämma innebär att bolagsstämman endast genomförs genom poströstning och/eller att aktieägarna ges möjlighet att delta och rösta på distans, med eller utan livesändning av själva stämman, utan möjlighet för aktieägarna att närvara fysiskt i den lokal där stämman hålls.

Fördelar

 • Stämman hålls på ett smittsäkert sätt
 • Ökad flexibilitet – aktieägarna kan utöva sin rösträtt utan att närvara vid stämman

Nackdelar

 • En social tillställning där bolagets ledning och aktieägare får en chans att träffas försvinner.
 • Om stämman ska livesändas kräves en digital talarstol och annan utrustning för att skapa en bra upplevelse för alla deltagare

Trots att möjligheten har öppnats upp för att hålla hybrid- eller digitala stämmor kan dock konstateras att det är väldigt få aktörer som utnyttjar möjligheten i bemärkelsen att aktieägarna ges möjlighet att delta och rösta på distans. Istället har de flesta stämmorna under sommaren och hösten 2020 bestått av fysiska stämmor där aktieägare beretts möjlighet att poströsta innan stämman, alternativt digitala stämmor där endast poströstning innan stämman erbjuds. Anledningen till detta grundas i tekniska utmaningar, där den svenska lagstiftningen ställer höga krav på säkerhet för att deltagande på distans ska kunna erbjudas. Sannolikt kommer därför även stämmorna under 2021 hållas på liknande sätt.

Vill du ha hjälp med att hitta rätt i de nya tillfälliga reglerna och anordna en mer flexibel årsstämma under 2021? Kontakta någon av våra bolagsrättsexperter så hjälper vi dig.

 • Share linkedin
 • Share facebook

tags:

publicerat: