högsta förvaltningsdomstolen slår fast att co-working utgör en momspliktig tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen har i två nyligen avgjorda mål gått emot Skatterättsnämndens beslut och slagit fast att co-working är en momspliktig tjänst. Avgörandena är av betydelse för både företag som tillhandahåller co-working-tjänster och för fastighetsägare som hyr ut lokaler som används i detta syfte.

Frågan som prövades av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i de båda målen var huruvida tillhandahållande av medlemskap eller prenumerationer, som ger tillgång till lokaler som erbjuder aktivitetsbaserade arbetsplatser, ska hanteras momsmässigt. I båda målen gavs kunder erbjudande om aktivitetsbaserade arbetsplatser och tillkommande tjänster såsom receptionstjänster samt service.

HFD konstaterade att medlemskapen som erbjöds inte gav arbetstagare någon garanterad rätt till en viss arbetsplats eller yta. Tvärtom uppgavs det i ett av målen att antalet medlemskap skulle vara betydligt fler än antalet arbetsplatser, vilket skulle resultera i att en medlem inte har rätt till att ta en plats eller yta i besittning. HFD gjorde därmed bedömningen att det inte är fråga om fastighetsuthyrning, då det främst är andra tjänster snarare än en fastighetslokal, som medlemmarna efterfrågar. Fastighetsupplåtelsen bedömdes därmed vara momspliktig.

Vad avser tjänster som innebär att en kund garanteras en arbetsplats, bedömdes även dessa utgöra momspliktiga tjänster. Anledningen är då kunden anses efterfråga både rätten att disponera en arbetsstation och övriga tjänster. HFD gjorde bedömningen att dessa båda delar ska jämställas och att ingen av delarna är huvudsaklig den andre. Då undantag från skatteplikt tolkas mycket restriktivt gjorde HFD bedömningen att även denna tjänst, i sin helhet, var momspliktig.

HFD gjorde dock en annan bedömning i de fall där kunden ges rätt till ett visst låsbart utrymme. Kunden har i dessa situationer rätt att ta en plats eller yta i besittning och HFD gjorde därmed bedömningen att detta skulle undantas momsplikten då tjänsten, rent momsmässigt, utgör uthyrning av fastighet.

Kommentarer

Uthyrning av co-workingytor och aktivitetsbaserade kontor har blivit allt vanligare vilket skapat ett behov av ett klargörande om dessa tjänster ska undantas moms eller inte. Skatterättsnämndens förhandsbesked, innebärandes att dessa ytor skulle vara undantagna moms, mötte stark kritik då det skulle slå hårt mot företag som hyr ut delade kontorsytor då fastighetsägaren inte skulle ha rätt att dra av moms för kostnader hänförliga till lokalen.

HFD slog, i och med ovan nämnda avgöranden, dock fast att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser som utgångspunkt utgör en momspliktig tjänst. Det innebär att företag som tillhandahåller co-workingytor och aktivitetsbaserade kontor bedriver momspliktig verksamhet och att fastighetsägare som hyr ut dessa lokaler kan bedriva sin uthyrningsverksamhet utan risk för att den frivilliga skattskyldigheten och avdragsrätten påverkas.

Kontakta oss gärna om du vill vet mer om hur HFD:s avgöranden påverkar er verksamhet.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: