morris allmänna villkor

Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB (”Morris Law”) tillhandahåller till våra klienter. Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed och/eller andra aktuella advokatsamfunds motsvarande regler gäller också för våra tjänster.

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB / Version 2020:1

1. Morris Laws tjänster

Morris Laws mål är att uppnå era mål. Detta gör vi genom att erbjuda er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster samt om vem eller vilka personer som ska arbeta med uppdraget. Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas och vi kan komma att behöva byta personer i teamet.

För att utveckla personliga relationer och vår förståelse för er affärsverksamhet kommer en av Morris Laws delägare att utses till klientansvarig delägare. Den klientansvarige delägaren har det övergripande ansvaret för våra tjänster gentemot er. Det kommer också att finnas en advokat som är ansvarig för Morris Laws arbete i varje enskilt uppdrag.

Avtalet om uppdraget är ett avtal med Morris Law och inte med någon fysisk person som har anknytning till Morris Law. Morris Law accepterar ert uppdrag som ett uppdrag för Morris Law och inte för en enskild fysisk person. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer.

Alla Morris Laws delägare och övriga personer som arbetar för eller anlitas av Morris Law omfattas av dessa villkor och dessa personer har inte något individuellt ansvar gentemot er, om inte annat följer av tvingande lag.

2. Arvoden och kostnader

Vi strävar efter att tillhandahålla juridiska tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med er. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse er med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Alla arvodesbelopp anges exklusive moms och liknande skatter, vilka kommer att debiteras enligt lag.

Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar Morris Law begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

3. Fakturering

Om vi inte avtalar annat fakturerar Morris Law månadsvis. Vi kan också tillhandahålla regelbunden aktuell information om upplupna arvoden.

Om annat inte avtalas förfaller Morris Laws fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum.

Morris Law kommer att debitera dröjsmålsränta på för sent betalade belopp från förfallodagen till datum för betalning, efter tillämplig räntesats enligt den svenska räntelagen.

4. Nya klienter

Nya klienter kan komma att tillfrågas om referenser.

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och/eller annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över bolaget, liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla.

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

Morris Law kan inte hållas ansvarigt för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter såsom vi har uppfattat åligger oss enligt ovan.

5. Personuppgifter

Morris Law är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som på annat sätt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag, samt för tillhandahållandet av våra tjänster i övrigt. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. Personuppgifterna behandlas av oss för administration och fullgörande av uppdrag samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för våra marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vi behöver som regel även samla in, lagra, behandla och använda era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål. Se ytterligare information om vår hantering av dina personuppgifter på vår hemsida, här.

Genom att anlita oss, förmedla personuppgifter till oss och uppdra åt oss att behandla personuppgifter inom ramen för våra uppdrag bekräftar ni att personuppgifterna ifråga är insamlade och överförda till oss på ett korrekt och lagligt sätt samt under ett ändamål som inte är oförenligt med de ändamål som anges ovan och som hänvisas till på vår hemsida, här. Har ni frågor om vår personuppgiftsbehandling eller önskar information om vilka personuppgifter om er vi behandlar är ni välkomna att kontakta oss.

6. Rådgivning

Morris Laws rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag varken skatt eller möjliga skattekonsekvenser. Vår rådgivning omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget och i den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som det kan få.

Morris Laws jurister kan endast lämna råd om rättsläget i Sverige. Vi kan dock baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner uttrycka uppfattningar om juridiska frågor i andra jurisdiktioner. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och det utgör inte juridisk rådgivning. Vi hjälper er dock gärna med att inhämta nödvändiga råd från jurister i andra relevanta jurisdiktioner.

Samtidigt som det är vår policy att i vissa fall och på generell basis (t.ex. genom nyhetsbrev) informera våra klienter och andra om utvecklingen på det juridiska området, är de råd vi lämnar till er i ett uppdrag baserade på rättsläget vid den tidpunkten de lämnas. Om vi inte särskilt avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

7. Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp om maximalt tio miljoner SEK.

Morris Laws ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

Vi åtar oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Morris Law.

Om det inte är särskilt avtalat kommer Morris Law inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar, eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

Om vi har åtagit oss att rådge om skatt eller möjliga skattekonsekvenser omfattar vårt ansvar för fel eller försummelse inte skatter som ni ska betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att ni kunde ha uppnått era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.

Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt, ansvarar Morris Law alltid gentemot er för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med er som gäller för Morris Law, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tilllämpliga på delägare eller tidigare delägare i Morris Law och jurister och andra personer som arbetar för eller har arbetat för eller anlitas eller har anlitats av Morris Law.

Morris Law har för verksamheten anpassade ansvarsförsäkringar med välkända försäkringsbolag.

8. Samarbete med andra rådgivare

Morris Law har ett gediget nätverk av andra rådgivare i Sverige och utomlands och hjälper er gärna med att hitta och instruera andra rådgivare i särskilda frågor.

Om Morris Law instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare, ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem eller för råd som de ger om vi inte specifikt avtalar annat. Morris Law ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar, oavsett om dessa betalas av oss och debiteras er som utlägg eller om dessa vidarebefordras till er för betalning.

När Morris Law instruerar andra rådgivare kan vi på er begäran inhämta offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter och/eller avtal.

9. Kommunikation

Morris Law kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via Internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om ni skulle föredra att inte kommunicera via Internet eller e-post i något uppdrag, var vänlig underrätta er klientansvarige delägare eller aktuell ärendeansvarig delägare.

Våra spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

10. Immateriella rättigheter och sekretess

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar för våra klienter tillhör oss, men ni har givetvis rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Morris Law skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med tillämpliga regler om god advokatsed och dataskydd den information som ni lämnar till oss.

När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan vi komma att informera om vårt uppdrag för er i vårt marknadsföringsmaterial och på vår webbplats. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om vi har anledning att anta att ni kommer att reagera negativt kommer vi att begära ert medgivande innan vi lämnar vår information.

Om ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i uppdraget, har vi rätt att lämna ut material och övrig information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för er. Detsamma gäller material och övrig information som vi erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som vi utfört enligt punkten 5 ovan.

11. Intressekonflikt

Vi kan vara förhindrade att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan vi tar oss an ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa gör vi vårt yttersta för att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

12. Bevarande av handlingar

Under den tid som ett uppdrag pågår kan vi lagra dokument och arbetsresultat som vi, ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett system för att underlätta tillgång till nödvändig information för det team som arbetar för er. När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara (eller hos tredje man lagra) alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, i pappersform eller i elektronisk form, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, men under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt reglerna för Sveriges advokatsamfund.

13. Rapportering av momsregistreringsnummer och arvode

Morris Law är skyldigt enligt lag att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna avseende ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till er. Genom att anlita Morris Law anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

14. Förfarandet vid klagomål och krav mot oss

För Morris Law är det väldigt viktigt att ni är nöjda med våra tjänster och att de uppfyller era förväntningar. Om ni, av något skäl, är missnöjd eller har klagomål ska ni underrätta klientansvarig delägare eller ärendeansvarig advokat så snart som möjligt. Vi kommer att utreda klagomål skyndsamt och försöka besvara de frågor som ni kan ha. Krav som har samband med rådgivning som någon inom Morris Law har lämnat ska framställas så snart som ni har blivit medvetna om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (a) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (b) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er. Om ert krav mot Morris Law baseras på tredje mans, Skatteverkets eller annan myndighets krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslös. Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska Morris Law inte ha något ansvar för kravet. Om ni ersätts av oss för något krav ska ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till oss eller till våra försäkringsgivare.

Klienter som är konsumenter har under vissa förutsättningar möjlighet att vända sig till Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd, se hemsida här.. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Hänvändelse till Konsumenttvistnämnden ska ske skriftligen och inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till Morris Law. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte handläggs eller är avgjord av domstol. Om klienten inte har kontaktat Morris Law för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa ansökan.

15. Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av Morris Law från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på Morris Laws webbplats, www.morrislaw.se Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på Morris Laws webbplats.

16. Olika språkversioner

Dessa villkor har tagits fram på svenska och engelska. För klienter med hemvist i Sverige ska den svenska versionen gälla. För alla övriga klienter gäller den engelska versionen.

17. Tillämplig lag och jurisdiktion

Morris Laws uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör Morris Laws uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg.

Utan hinder av föregående stycke har Morris Law alltid rätt att välja att väcka talan mot er om förfallna fordringar vid allmän domstol, eller ansöka om betalningsföreläggande.

18. Jämställdhet och mångfald

Morris Law tror på lika rättigheter och möjligheter för alla människor oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi är övertygade om att mångfald, jämställdhet och en inkluderande kultur får människor att må och prestera bättre samt bidrar till ökad kreativitet och utvecklingskraft. Det är därför en naturlig och integrerad del av vår verksamhet att aktivt arbeta mot diskriminering och trakasserier. Vi ställer höga krav på oss själva i dessa frågor och förväntar oss även att våra klienter och partners respekterar och genom sitt agerande bidrar positivt i dessa viktiga frågor.

Allmänna villkor – PDF

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: